Kõikide teenuste osutamiseks küsime oma klientidelt järgmiseid andmeid:

  • ees- ja perekonnanimi, 
  • isikukood,
  • kontaktandmed (telefon, e-posti aadress, elukoha aadress).

 

Neid andmeid kogume ja kasutame selleks, et täita õigusaktidest tulenevaid kohustusi, aga ka selleks, et täita meie vahel sõlmitud lepingut.
 
Maksuseadustest tulenevalt vajame kliendi nime ja aadressi raamatupidamise algdokumentide (arve) koostamiseks. 

Täiskasvanute koolituse seadusest tulenevalt peame väljastama koolitusel osalenutele tõendeid ja tunnistusi, millel tuleb kajastada muuhulgas koolitusel osalenud isiku nimi ja isikukood. 
   

 Kõikide teenustega seonduvalt võime töödelda oma klientide kohta lisaks järgmiseid andmeid:

  • sõlmitud lepingud/esitatud tellimused;
  • maksekohustuste täitmise andmed (maksegraafiku andmed, laekumised, võlgnevused jms);
  • kirjavahetus seoses lepinguga (teated, pretensioonid, avaldused, meeldetuletused,  lepingu lõpetamise teated jms).

 

Need andmed on meile vajalikud selleks, et omaksime ülevaadet meievahelisest lepingulisest suhtest ning saaksime sõlmitud lepinguid ja esitatud tellimusi nõuetekohaselt täita, aga samuti selleks, et kajastada osutatud teenuste andmeid korrektselt oma raamatupidamises (raamatupidamise- ja maksuseadustest tulenev kohustus).

 

Klientide kontaktandmeid kasutame ka turunduslike teadaannete (nt koolituspakkumised  jms) edastamiseks, kuid seda vaid juhul, kui olete andnud meile selleks   nõusoleku. Nõusoleku andmine on vabatahtlik ning sellest ei olene võimalus koolitustel osaleda või kasutada muud meie poolt pakutavat teenust. Nõusoleku saate igal ajal ka tagasi võtta ning seejärel me teile enam pakkumisi ei edasta.

 

Kliendi nimi, isikukood ja kontaktandmed on vajalikud ka võimalike kaebuste ja õigusvaidluste lahendamisel (õigustatud huvi).