Õpiväljundid

 

 

 

 1. oskab end spontaanselt ja keeleliselt korrektselt mõistetavaks teha ning põhjendada oma seisukohti;

 2. oskab kirjutada detailseid tekste (essee, aruanne, referaat, ametikirjad jne);

 3. valdab üldiste kõneainete ja oma tegevusala piires ulatuslikku sõnavara;

 4. mõistab aktuaalsetel teemadel kirjutatud artikleid, autori seisukohti, ilukirjanduslikke tekste;

 5. saab aru pikematest kõnedest ja ettekannetest, enamikest teleuudistest, publitsistikasaadetest ja filmide sisust, mõistes ka keerukamaid nüansse.

 

Õpingute alustamise tingimused

 

B2-taseme kursusel osalemiseks on vajalik B1-taseme oskuse tunnistus (Innoves sooritatud eksam) või koolitusfirmasisene test ja vestlus.

 

Õppe kogumaht

 

Õppe kogumaht on 500 akadeemilist tundi, millest auditoorse töö osakaal on 250 tundi ja iseseisva töö osakaal on 250 akadeemilist tundi. Iseseisvaks tööks on tunnis õpitu kinnistamine, uute sõnade õppimine, sõnavara- ja grammatikaharjutused, lühitekstide iseseisev lugemine ja koostamine, suuliste vastuste ettevalmistamine, dialoogide koostamine, ette antud küsimustele vastamine, vabalt leitavate veebimaterjalide kasutamine (http://www.ut.ee/keeleweb2/; http://web.meis.ee/testest/; http://www.efant.ee/std/).

 

 

 

Õppe sisu

 

 1. Mina ja teised. Saatused ja elulood (enda põhjalik tutvustamine, faktiinfo, keelestiili valik, pere päritolu, koosseis, pere traditsioonid, erinevate ankeetide täitmine, tutvuste loomine)
 2. Haridus ja kultuur (info hariduse ja õpingute kohta, haridusasutusi ja haridust puudutavast infost arusaamine, õpitu reprodutseerimine, suhtlusoskus, erivajadused, õppija areng, erialaste tekstide mõistmine, erinevad rahvuskultuurid, kombed ja tavad, tähtpäevad, stipendiumitaotlus, motivatsioonikiri, arenguvestlused)
 3. Töö ja töösuhted (elukutse valik, erialad ja ametid, tööpakkumiskuulutused, tööintervjuu, tegevused tööl, tööpäeva kirjeldamine ja oma töö tutvustamine, töötingimused, probleemi lahendamine, tööülesannete kirjeldamine, töökoosolekud, kandideerimisdokumendid ametilik kiri, dokumentatsioon, töötuna arvele võtmine)
 4. Teenindus ja kaubandus (postiteenused, pangateenused, poed ja kaubanduskeskused, kindlustus, iluteenused, autoremonditöökoda, ametiasutused (Töötukassa, Haigekassa, Politsei- ja Piirivalveamet, Tarbijakaitseamet, Maksu- ja Tolliamet, kohtud, õigusabi, kiirabi, KOV teenused jne), kõneetikett teenindusasutustes, info oma tegevuse, töömeetodite, teenuse liikide ja vahendite kohta, võrdlemine, juhendite ja reklaamide mõistmine, eelistuste väljendamine ja põhjendamine, pretensioon, järelepärimine, sõidukite rikked)
 5. Vaba aeg ja ajaviide (hobid, sport, vaba aja veetmise eelistused, kino, teater, kontsert jm eestikeelsed kultuuriüritused, vaba aega sisustavad teenused, rekreatsioon, puhkuse planeerimine ja kirjeldamine, järelepärimine, arvustus ja tagasisidestamine, soodustused, üritustel kõne pidamine, arvustus).
 6. Toitlustamine (kohvikud, restoranid jm toitlustusasutused, võrdlus ja kvaliteet, toitumisharjumused, lauakombed ja kõneetikett, erivajadused, teave köögiseadmete kohta, ohutusnõuded, kasutusõpetused jne)
 7. Info meie ümber (aktuaalsed sündmused, kuulutused, teadaanded, reklaam, kohad ja tegevused, päevakajalised sündmused, seisukohtade kaitsmine, kokkuvõte, blogi)
 8. Keskkond, loodushoid, ilm ja kliima (ilmastikuolud, loodushoid, keskkonnareostus ja –kaitse, kohalikud loodusobjektid ja vaatamisväärsused, linnud, loomad, taimed, ökosüsteem)
 9. Reisimine ja transport (transpordi- ja reisiteenused, majutusasutused, vaatamisväärsused, reisikirjeldus, eelistused, pretensioon ja sellele vastamine, suhtlemine politsei ja liikluskindlustusega, abikutsumine ja sõiduki rikke kirjeldamine, seletuskiri)
 10. Eluase ja kinnisvara (kodukoha kirjeldus, elamistingimused, kodutööd, hooldustööd, kodu ost, müük, üürimine, dokumentatsioon, probleemide kirjeldamine, kaebus)
 11. Tervis ja tervishoid (enesetunne ja kaebused, isiklik hügieen, arsti vastuvõtule registreerimine, haiglas ja polikliinikus, kiirabi kutsumine, ravimid ja ravimite manustamine, ravimeetodid, protseduurid, ravivahendid, E-tervis, tervisealased nõuanded ja juhendid, elustiil, õnnetusjuhtumi kirjeldus, taotlus, soodustused, kiirabi, haigused, eriarstiabi)
 12. Majandus ja õigussuhted (Eesti majandussüsteem ja õiguskord, kodaniku õigused ja kohustused, turvalisus ja kuritegevus, kohtusüsteem rahaasjad)
 13. Ühiskond (ühiskondlike ja poliitiliste vaadete põhjendamine ja kaitsmine, organisatsioonid ja rühmitused, osalemine ühiskonnaelus, asjaajamine ametiasutustes, tööga seotud info, orienteerumine tööks vajalikes dokumentides, keelestiili valik ja kõneetikett, viisakusvestlused, erinevad tekstitüübid, pretensioon, järelepärimine, kaebus ja tagasisidestamine)

    14. Süvendatud keeleteadmised:

 

nimisõna                     Käänded ainsuses ja mitmuse nimetav, ühildumine omadus-, arv- ja asesõnaga; i-mitmus, liitsõnad, sünonüümid, antonüümid, fraseologismid

 

tegusõna                     Tegusõnade pööramine olevikus, liht-, täis- ja enneminevikus. Tegusõna käändelised vormid. Isikuline ja umbisikuline tegumood. Ühendtegusõnad. Sihilised ja sihitud tegusõnad. Kõneviisid. Tegevusnimed.

 

asesõna                                   Käänamine. Ühildumine nimisõnaga.

 

arvsõna                                   Põhi- ja järgarvud ning nende käänamine

 

muutumatud sõnad    Kaassõnad, taga- ja eessõnad. Sidesõnad. Määrsõnad.

 

lauseehitus                              Sõnajärg. Liht ja liitlause (koond-, rind- ja põimlause). Lauselühendid

 

rektsioon                     Enamkasutatavate verbide rektsioon eesti ja vene keeles- süvendatult käsitlemine

 

õigekiri                        Suur ja väike algustäht; kokku- ja lahkukirjutamine; jutumärkide kasutamine; ilukirjanduslike ja tarbetekstide ümberjutustused; poolt- ja vastuargumentide sõnastamine, arutluste kirjutamine. Kirjavahemärgid lauses. Kirjalike tekstide vormistamine.

    15. Osaoskused:

 

kuulamine       Mõistab pika dialoogi või monoloogi vormis esitatud kõnet;

 

mõistab meedias edastatavat teavet;

 

eristab kuulatud teadus-, tarbe-, aime- ja meediatekstis, lühiloengus detaile ja fakte

 

kõnelemine     Teab kõne- ja kirjakeele stiilierinevusi;

 

 tuleb sobivat stiili kasutades toime igapäevastes ja ametlikes suhtlusolukordades;

 

arutleb probleemide üle, avaldab arvamust ja kaitseb oma seisukohti;

 

kasutab fraseologisme;

 

edastab kirjaliku ja suulise teksti sisu;

 

jutustab loetud ja kuulatud teksti ning pildi(seeria) järgi;

 

teeb kokkuvõtet kuulatust, loetust, kogetust; oskab esitada kõnet

 

lugemine         Loeb eesmärgipäraselt, mõistab loetu sisu;

 

 eristab teadus-, meedia-, aime- ja ilukirjandustekstis olulist teavet ebaolulisest;

 

leiab teavet teatest, juhisest, eeskirjast, seadusest, kuulutusest;

 

loeb tundmatut teksti sõnaraamatu abil.

 

kirjutamine      Teab kirjaliku teksti vorminõudeid;

 

kasutab omandatud sõnavara, grammatiliselt õigeid ja mitmesuguseid keelemalle;

 

kirjutab sidusalt, loogiliselt ja arusaadavalt tarbe- ja teadusteksti, loovtööd;

 

kirjutab lühikonspekti, kokkuvõtet suulise ja kirjaliku teksti põhjal.

 

 

 

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

 

Tunnistus- õppekava läbimine vähemalt 80% ulatuses, lisaks tuleb sooritada lõputest ja suuline vestlust positiivsele tulemusele.

 

Tõend- kui ei saavutata õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid ning on osaletud vähemalt 60% tundide mahust. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

 

 

 

Lõputest koosneb neljast osaoskusest: kirjutamine, kuulamine, lugemine ja rääkimine. Lõputest koosneb kirjalikust ja suulisest osast, kirjalik on hõlmab kirjutamist, kuulamist a lugemist, suuline osa rääkimist. Lõputesti kirjaliku osa täitmiseks on aega 90 minutit, suuline osa kestab 15 minutit.

 

Kirjalik test- eristav hindamine

 

hinne „5” (väga hea) - 90-100% õigeid vastuseid

 

hinne „4” (hea) – 80-89% õigeid vastuseid

 

hinne „3” (rahuldav) – 60-79% õigeid vastuseid

 

hinne „2“ (mitterahuldav)– 0-59% õigeid vastuseid