Õpiväljundid

 1. mõistab selgelt ja aeglaselt hääldatud fraase ja lauseid, mis seostuvad oluliste eluvaldkondadega;

 2. oskab kasutada õpitut lihtsates suhtlusolukordades;

 3. mõistab igapäevaeluga seotud teksti;

 4. oskab kirjutada lühikesi lauseid igapäevastel teemadel;

 5. saab aru lühikestest lihtsatest tekstidest ja isiklikest kirjadest, oskab leida infot lihtsatest igapäevatekstidest (reklaamid, tööpakkumised, menüüd, sõiduplaanid);

 6. oskab teha märkmeid ja koostada väga lihtsat isiklikku kirja

Õpingute alustamise tingimused

A2-taseme kursusel osalemiseks on vajalik sooritada koolitusfirmasisene keeletest, mis tõendab algseid keeleteadmisi. Olemasolev keeletase määratakse testi alusel, milles kontrollitakse kõiki nelja osaoskust.

Õppe kogumaht

Õppe kogumaht on 200 akadeemilist tundi, millest auditoorse töö osakaal on 150 tundi ja iseseisva töö osakaal on 50 akadeemilist tundi. Iseseisvaks tööks on tunnis õpitu kinnistamine, uute sõnade õppimine, sõnavara- ja grammatikaharjutused, lühitekstide iseseisev lugemine ja koostamine, suuliste vastuste ettevalmistamine, dialoogide koostamine, ette antud küsimustele vastamine.

Õppe sisu

 1. Isikuandmed (päritolu, rahvus, keeleteoskus, kontaktandmed, amet, töökoht, haridus, iseloom, välimus, perekonnaseis, pere ja sugulased, isikuomadused)

 2. Maja ja kodu, ümbruskond (elukoht, ruumid, sisustus, kodu ja selle ümbrus, lemmikloomad, majapidamistööd, kodutehnika)

 3. Igapäevaelu (igapäevased toimingud, külaliste vastuvõtmine, kellaajad, traditsioonid- tähtpäevad, maksud ja maksed, eluruumide üürimine)

 4. Vaba aeg ja meelelahutus (hobid, meedia, spordialad ja sportimise võimalused, aastaajad, reisimine, kirjandus, kunst, teater, kontserdid, näitused, muuseumid)

 5. Reisimine (puhkus, reisielamused, reisifirmadega asjaajamine)

 6. Suhted teiste inimestega (tutvumine, enda tutvustamine, telefon, arvuti/internet)

 7. Tervis ja kehahooldus (kehaosad, arsti juurde minemine, sportimine)

 8. Haridus (hariduse omandamine, elukutsed, tööülesanded, kandideerimine, tööintervjuu)

 9. Sisseostude tegemine (kaubad, hinnad, kaebused)

 10. Söök ja jook (toiduained, joogid, ostlemine, kohvikus-restoranis, traditsioonid)

 11. Teenused (pangas, juuksuris, postkontoris, söögikohad, KOV teenused, ametiasutused (Töötukassa, Haigekassa, Sotsiaalkindlustusamet), teleteenused)

 12. Kohad (vaatamisväärsused, kultuur, loodus, tee juhatamine)

 13. Keel (kultuur, keelteoskus, võõrkeeled)

 14. Ilm (kliima, ilma kirjeldamine, ilmateated, ilmakaared, loodusnähtused)

 15. Keeleteadmised:

hääldus           Eesti tähestik. Hääliku ja tähe vaheline seos. Lühikesed, pikad ja ülipikad häälikud; g ,b, d helitus. Hääldamine, selle korrigeerimine, rõhk. Esimese ja teise silbi vokaali pikkus. Hääldamise erinevusi eesti ja vene keeles.

nimisõna         Põhikäänded. Nimisõna käänded ainsuses; ainsuse omastava, osastava ja sisseütleva moodustamine; lühike ainsuse sisseütlev; mitmuse nimetava moodustamine.

omadussõna    Käänamine, võrdlusastmed.

tegusõna         Oleviku vorm; mineviku vormi moodustamine; ainsuse/mitmuse pöördelõpud. Tegusõna pöördvormid kindla kõneviisi olevikus ja si-tunnusega lihtminevikus, jaatav ja eitav kõne.

asesõna           Isikulised asesõnad. Isikuliste asesõnade käänamine.

määrsõna         lihtsalt, alati, mõnikord, väga

sidesõna          ja, ning, sest, et, aga

arvsõna           Põhiarvsõnad. Põhiarvsõna ühildumine nimisõnaga. Põhiarvsõnade (1…1000) kasutamine nimetavas käändes. Järgarvsõnade (1…31) kasutamine nimetavas, omastavas, sees- ja alalütlevas käändes. Aastaarvude kasutamine, vastused küsimustele millal? mitu? mitmes? mitmendal? mitmendas?

rektsioon         käima kus?, aitama/abistama keda?, mängima mida? küsima kellelt?

õigekiri            Sõnade järjekord lauses. Küsilausete moodustamine: Kes on kes? Mis on mis? Kes on kus? Mis on kus? Millal? Kes mida teeb? Kes mida tegi?

     16. Osaoskused:

kuulamine      Jutustava teksti, laulu ja luuletuse kuulamine ning nende põhjal ülesande lahendamine. Kuulatakse raadiost uudiseid ja ilmateateid, samuti autentset lindistatud kuulamismaterjali ja elavat eesti keelt.

kõnelemine    Tutvustab end ning räägib hästi lühidalt endast ja oma tööst. Tunneb elementaarseid hääldusreegleid, hääldab häälikuid korrektselt. Nimetab ja kirjeldab esemeid, olendeid ja nähtusi. Jutustab etteantud teemal ja pildi järgi. Suudab luua erinevaid uusi lühidialooge. Kirjeldab pildi alusel.

lugemine        Häälega lugemine. Osalemine lühidialoogides ja rollimängudes.

kirjutamine    Kirjutab kirjatähti, koostab lühitekste. Kirjutab lühikesi loovtöid: sõnum, õnnitluskaart, lühikirjand (40…100 sõna) etteantud teema või pildi järgi. Eluloo kirjutamine; isikliku ankeedi täitmine. Avaldus tööle võtmiseks ja töölt vabastamiseks; intervjuuküsimuste koostamine kirjalikult.

 

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

 Tunnistus- õppekava läbimine vähemalt 80% ulatuses, lisaks tuleb sooritada lõputest ja suuline vestlust positiivsele tulemusele.

Tõend- kui ei saavutata õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid ning on osaletud vähemalt 60% tundide mahust. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Lõputest koosneb neljast osaoskusest: kirjutamine, kuulamine, lugemine ja rääkimine. Lõputest koosneb kirjalikust ja suulisest osast, kirjalik on hõlmab kirjutamist, kuulamist ja lugemist, suuline osa rääkimist. Lõputesti kirjaliku osa täitmiseks on aega 90 minutit, suuline osa kestab 15 minutit.

Kirjalik test- eristav hindamine

hinne „5” (väga hea) - 90-100% õigeid vastuseid

hinne „4” (hea) – 80-89% õigeid vastuseid

hinne „3” (rahuldav) – 60-79% õigeid vastuseid

hinne „2“ (mitterahuldav)– 0-59% õigeid vastuseid

 

Hind 1683€ (koos km-ga)