Õpiväljundid

 1. mõistab kõike olulist endale huvipakkuval teemal ning  oskab sekkuda arutellu ja avaldada oma arvamust, kui kõnealune teema on tuttav;

 2. mõistab aeglaselt ja selgelt edastatud raadio- või telesaadete põhisisu aktuaalsetel või huvi pakkuvatel teemadel;

 3. kasutab tuttavas olukorras korrektset keelt, esinevad vead ei takista mõistmist;

 4. oskab kirjutada tuttaval teemal üldsõnalisi seotud tekste ning  koostada eri allikatest pärineva info põhjal lühikokkuvõtteid 

Õpingute alustamise tingimused

B1-taseme kursusel osalemiseks on vajalik A2-taseme oskuse tunnistus (Innoves sooritatud eksam)või algtaseme eksami tunnistus või koolitusfirmasisene test ja vestlus.

Õppe kogumaht

Õppe kogumaht on 250 akadeemilist tundi, millest auditoorse töö osakaal on 200 tundi ja iseseisva töö osakaal on 50 akadeemilist tundi. Iseseisvaks tööks on tunnis õpitu kinnistamine, uute sõnade õppimine, sõnavara- ja grammatikaharjutused, lühitekstide iseseisev lugemine ja koostamine, suuliste vastuste ettevalmistamine, dialoogide koostamine, ette antud küsimustele vastamine, vabalt leitavate veebimaterjalide kasutamine.

Õppe sisu

 1. Isikuandmed (päritolu, rahvus, keeleteoskus, kontaktandmed, amet, töökoht, haridus, iseloom, välimus, perekonnaseis, pere ja sugulased, isikuomadused)

 2. Maja ja kodu, ümbruskond (elukoht, ruumid, sisustus, kodu ja selle ümbrus, lemmikloomad, majapidamistööd, kodutehnika)

 3. Igapäevaelu (igapäevased toimingud, külaliste vastuvõtmine, kellaajad, traditsioonid- tähtpäevad, maksud ja maksed, eluruumide üürimine)

 4. Vaba aeg ja meelelahutus (hobid, meedia, spordialad ja sportimise võimalused, aastaajad, reisimine, kirjandus, kunst, teater, kontserdid, näitused, muuseumid)

 5. Reisimine (puhkus ja selle planeerimine, reisielamused, reisifirmadega asjaajamine)

 6. Suhted teiste inimestega (tutvumine, enda tutvustamine, telefon, arvuti/internet)

 7. Tervis ja kehahooldus (kehaosad, haigused, arsti juurde minemine, sportimine, tervislikud eluviisid, SPA külastamine, sõltuvused)

 8. Haridus (hariduse omandamine, elukutsed, tööülesanded, kandideerimine, tööintervjuu,

 9. Sisseostude tegemine (kaubad, hinnad, kaebused)

 10. Söök ja jook (toiduained, joogid, ostlemine, kohvikus-restoranis, retseptid, traditsioonid)

 11. Teenused (pangas, juuksuris, postkontoris, söögikohad, KOV teenused, ametiasutused (Töötukassa, Haigekassa, Sotsiaalkindlustusamet, Politsei- ja Piirivalveamet), teleteenused)

 12. Kohad (vaatamisväärsused, kultuur, loodus, tee juhatamine)

 13. Keel (kultuur, keelteoskus, võõrkeeled)

 14. Loodus (kliima, ilma kirjeldamine, ilmateated, ilmakaared, loodusnähtused, keskkonnaprobleemid, loodusvarad)

 15. Keeleteadmised:

nimisõna         Käänded ainsuses ja mitmuse nimetav, sünonüümid ja antonüümid, liitsõnad.

omadussõna    Käänamine, võrdlusastmed.

tegusõna         Tegusõna põhivormid, nendest tuletatavad vormid. Lõpetamata ja lõpetatud tegevus. Tegusõna käändelised vormid. Tingiva ja käskiva kõneviisi süvendatud käsitlus. ma– ja da-infinitiivi süvendatud käsitlus. Astmevahelduslike tegusõnade nõrk ja tugev aste. tud– ja mata-vorm. Ühendtegusõnade kasutamine. Umbisikulise tegumood.

asesõna           Isikulised asesõnad. Isikuliste asesõnade käänamine.

määrsõna         lihtsalt, alati, mõnikord, väga

sidesõna          ja, ning, sest, et, aga, kuid

arvsõna           Põhi- ja järgarvsõna käänamine. Kuupäevad.

rektsioon         käima kus?, aitama/abistama keda?, mängima mida? küsima kellelt?

õigekiri            Võõrsõnade ja võõrnimede õigekirjutus; suur ja väike algustäht; kokku- ja lahkukirjutamine; jutumärkide kasutamine.

rektsioon         Enamkasutatavate verbide rektsioon eesti ja keeles.

    16. Osaoskused:

kuulamine       Saab aru põhilisest infost selges kirjakeeles tuttaval teemal esitatud tekstist, saab aru aeglaselt ja selgelt edastatud raadio- või telesaadete põhisisust õppijale tuttavatel teemadel; mõistab igapäevaelus regulaarselt korduvate teemade peamist mõtet ja olulisemaid üksikasju.

kõnelemine     Suhtlemisel on vestluspartnerina aktiivne ning oskab ise suhtlust alustada ja küsimustele vastata

lugemine         Loeb ja mõistab tekste, mis koosnevad sagedamini esinevatest või õppija tööga seotud sõnadest.

kirjutamine      Tüüpavalduse kirjutamine. Tarbekirjade, olmeteksti, ümberjutustuse kirjutamine. Märkmete tegemine kirjutamine loetud või kuuldud teksti kohta. Elamuste kirjeldamine. Järgib teadlikult keelereegleid ja põhilisi õigekirjareegleid.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Tunnistus- õppekava läbimine vähemalt 80% ulatuses, lisaks tuleb sooritada lõputest ja suuline vestlust positiivsele tulemusele.

Tõend- kui ei saavutata õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid ning on osaletud vähemalt 60% tundide mahust. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

 Lõputest koosneb neljast osaoskusest: kirjutamine, kuulamine, lugemine ja rääkimine. Lõputest koosneb kirjalikust ja suulisest osast, kirjalik on hõlmab kirjutamist, kuulamist a lugemist, suuline osa rääkimist. Lõputesti kirjaliku osa täitmiseks on aega 90 minutit, suuline osa kestab 15 minutit.

Kirjalik test- eristav hindamine

hinne „5” (väga hea) - 90-100% õigeid vastuseid

hinne „4” (hea) – 80-89% õigeid vastuseid

hinne „3” (rahuldav) – 60-79% õigeid vastuseid

hinne „2“ (mitterahuldav)– 0-59% õigeid vastuseid

 

Hind 2244€ (koos km-ga)