Õppekava nimetus

Hooldaja koolitus (eesti keeles)

Caregiver training (inglise keeles)

Kурсы обучения персонала по уходу (vene keeles)

Õppekavarühm

Vastavalt ISCED 97 õppekavarühmade klassifikatsioonile on õppesuunad:

·         Sotsiaal- ja käitumisteadused (31)

·         Tervis  (72)

·         Sotsiaalteenused (76)

ja õppekavarühmad järgmised:

·         Sotsiaal- ja käitumisteadused (üldine) -310

·         Õendus - 723

·         Sotsiaaltöö ja nõustamine - 762

Õppekeel

Eesti keel ja vene keel

Õppe eesmärgid

·         Anda vajalikud teadmised ja oskused sotsiaal- ja avahoolduse alal.

·         Õpilaste asjatundlikkus saavutatakse teoreetilise ja praktilise õppetöö kaudu koolis ning tööpraktika kaudu sotsiaalhooldusasutustes ja avahoolduses.

Õppeaja kestus

Kuni 3 kuud

Õpingute alustamise tingimused

·         Soov omanda hooldustöötaja kutse

·         vähemalt põhiharidus

·         hea füüsiline tervis

·         arvutikasutamise algteadmised

·         koolituskaardi omanikel töötukassa nõusolek

Õppeaeg

260 tundi (konttakttunnid - 180 tundi, prkatika - 80 tundi)

Maht (EAP)

10EAP (1 EAP=26 tundi üliõpilase poolt õppeks kulutatud tööle, millesse on arvestatud kontaktõpe (sh e-õpe), praktiline töö (sh praktika), iseseisev töö ja õpiväljundite hindamine)

Õppekava sisu

Moodul I - Üldteadmised

Moodul II - Psühholoogia, sotsiaalsed oskused ja klienditeenindus

Moodul III - Hoolduse alused

Moodul IV - Praktilised oskused ja teadmised

Moodul V - Praktika

Õppekava eduka läbimise korral omandatavad teadmised ja oskused

·         on võimeline töötama nii sotsiaalhoolekandeasutustes kui ka ava-hoolekandes

·         oskab näha ja lahendada laste, erivajadustega inimeste ja vanurite probleeme tänapäeva ühiskonnas

·         oskab aidata, tunneb ja on omaks võtnud sotsiaalalal aktsepteeritava inimkäsitluse

·         oskab valida abivajaja eale, arengule ja vajadustele vastavaid arendamis- ja abistamisviise, järgida rehabilitatsioonimeetodeid

·         teeb koostööd nii meeskonna kui ka abivajajate ja nende lähedastega

·        on orienteeritud kliendikesksusele ja pidevale oma töö täiustamisele 

Hindamine

·         eristav (teoreetilised teadmised valikvastustega testis): 90-100% - väga hea, hinne  „5“70-89% - hea, hinne „4“; 45-69% - rahuldav, hinne „3“; 0-44% - mitterahuldav, hinne „2“

·         mitteeristav - praktika (kirjalik tagasiside, kus kirjeldatakse praktikandi tugevusi ja parendamist vajavad oskusi/ teadmisi)

Õpingute lõpetamise tingimused

·         Õppekava läbimine vähemalt 80% ulatuses

·         Moodulite vahehindamised on sooritatud positiivsetele tulemustele

Koolituse maksumus sisaldab

        ·         õppetöö

·         õppematerjalid

·         tunnistus või tõend

·         kohvipausid

 

Kohustusliku ja soovitusliku kirjanduse nimekiri saadetakse arve või kinnituskirja laekumisel e-kirjaga.