Õppekava nimetus

Koduabilise koolitus (eesti keeles)

Domestic helper training (inglise keeles)

домашней прислуги обучение (vene keeles)

Õppekavarühm

Vastavalt ISCED 97 õppekavarühmade klassifikatsioonile on õppesuunad:

·         Sotsiaal- ja käitumisteadused (31)

·         Isikuteenindus (81)

ja õppekavarühmad järgmised:

·         Sotsiaal- ja käitumisteadused (üldine) - 310

·         Koduteenindus - 814

Õppekeel

eesti keel

Õppe eesmärgid

1.   Anda koduabilise ametiks  vajalikud teadmised ja oskused ning toetada sobivate väärtushinnangute kujunemist.

2.   Koolituse  läbinul on põhiteadmised, mis aitavad luua:

·       turvalise ja tervist säästva keskkonna;

·       eeldused edukaks  kutseeksami läbimiseks.

Õppekava ajaline kestus

kuni 3 kuud

Õpingute alustamise tingimused

·         soov töötada koduabilisena

·         põhihariduse olemasolu

·         rahuldav füüsiline tervis

·         koolituskaardi omanikel töötukassa nõusolek

Õppeaeg

240  akadeemilist tundi (kontakttunnid - 140 tundi, praktilised tegevused - 40 tundi, iseseisev töö  - 20 tundi, õppeprkatika - 40 tundi)

Õppekava sisu

Moodul I- Sissejuhatus ja baasteadmised

Moodul II- Kultuur, psühholoogia ja klienditeenindus

Moodul III- Praktilised oskused

Moodul IV- Praktika

Maht (EAP)

 9 EAP (1 EAP=26 tundi üliõpilase poolt õppeks kulutatud tööle, millesse on arvestatud kontaktõpe (sh e-õpe), praktiline töö (sh praktika), iseseisev töö ja õpiväljundite hindamine)

Õppekava eduka läbimise korral omandatavad teadmised ja oskused

·         teadmised oma kutsealast  ning arendatavatest kutseoskustest;

·         oskab planeerida, teostada, hinnata ja arendada oma tööd;

·          rakendab kutseetika ja konfidentsiaalsuse nõudeid;

·         oskab iseseisvalt rakendada oma erialaseid teadmisi ning oskusi toimetulekuks erinevates töösituatsioonides;

·         on orienteeritud kvaliteetsete töötulemuste saavutamisele;

·         vastutab  enda ja teiste  turvalisuse eest, tuleb toime ohuolukordades;

·         töötab tervist ja keskkonda säästes;

·         oskab teha eetilisi ja seadustest lähtuvaid valikuid;

·         oskab suhelda, informatsiooni hankida ja analüüsida;

·         oskab teha hoolduskoristust ning kasutab selleks kaasaegseid ja keskkonda säästvaid vahendeid ja meetodeid;

·         oskab valmistada tervislikke ja soodsaid toite;

·         omab teadmisi kultuurilisest erinevusest ning oskab vastavalt käituda.

Hindamine

·         eristav - teoreetilised teadmised valikvastustega testis: 90-100% - väga hea, hinne  „5“; 70-89% - hea, hinne „4“; 45-69% - rahuldav, hinne „3“; 0-44% - mitterahuldav, hinne „2“

·         mitteeristav - praktika hindamine

Õpingute lõpetamise nõuded

·         õppekava läbimine vähemalt 80% ulatuses kontakttundidest

·         vahehindamised on saanud positiivsed tulemused

·         valikvastustega lõputesti edukas sooritamine

·         sooritatud praktika

Koolituse  maksumus sisaldab 

       ·         õppetöö

·         õppematerjalid

·         tunnistus või tõend

·         kohvipausid

 

 

 

Kohustusliku ja soovitusliku kirjanduse nimekiri saadetakse arve või kinnituskirja laekumisel e-kirjaga.