1.     Üldsätted

1.1.   OÜ Keerub poolt asutatud koolitusasutuse nimi on Keerub Koolitus (edaspidi koolituskeskus).

1.2.   Koolituskeskus korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast ja vabahariduslikku täienduskoolitust.

1.3.   Koolituskeskus lähtub täienduskoolituse korraldamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täiendkoolituse standardist, täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteeditagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele, koolitaja käsiraamatust (ETKA Andras), ettevõtte ärieetikast, põhikirjast ja õppekorralduse alustest.

 

2.     Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

2.1.   Koolitustegevus toimub selleks otstarbeks sobilikel renditavatel pindadel, mis vastavad tervisekaitse nõuetele. Ruumides on tagatud DATA-projektori olemasolu, tahvel ja internetiühendus.

2.2.   Koolitusgruppide suurusjärgud on erinevad sõltuvalt koolituse sisust, kuid eesmärgiks on siiski tagada individuaalne lähenemine kogu õppeprotsessi jooksul.

2.3.   Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt heaks kiidetud juhendmaterjalist.

2.4.   Koolituskeskuse poolt läbiviidavate koolituste kokkuvõtvad õppekavad on avalikustatud ettevõtte kodulehel koolituse lühitutvustuse juures.

2.5.   Koolituskeskuse õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed:

2.5.1.      õppekava nimetus;

2.5.2.      õppekavarühm;

2.5.3.      õppe eesmärk;

2.5.4.      õpiväljundid;

2.5.5.      õppekava koostamise alus;

2.5.6.      sihtgrupp;

2.5.7.      õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;

2.5.8.      õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;

2.5.9.      õppe sisu;

2.5.10.    õppekeskkonna kirjeldus;

2.5.11.    õppemeetodid;

2.5.12.    õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;

2.5.13.    nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid;

2.5.14.    koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

2.6.   Õppekava koostamisel lähtutakse konkreetse sihtgrupi vajadustest ning iga koolitus on oma olemuselt praktilise suunitlusega, eesmärgiks aidata sihtgrupil saavutada püstitatud ja mõõdetavaid tulemusi.

 

3.     Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

3.1.   Keerub Koolitus poolt kaasatud koolitajad omavad üldjuhul kõrgemat erialast haridust  ja omavad täiskasvanute koolitaja kutset  või on aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omavad vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

3.2.   Koolitajate töö tulemust hinnatakse pärast koolitust osalejate suulise ja/ või kirjaliku tagasiside põhjal. Koolituskeskuse juhtkond analüüsib nii koolitustulemusi kui ka tagasisidelehtede sisuning teeb selle põhjal lektorile parendusettepanekuid.

 

4.     Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

4.1.   Kõik kursused on koolituskeskuse kodulehel vähemalt kaks kuud enne kursuse toimumise algust. Koolitustele on võimalik registreeruda kodulehel toodud kursuse juurest.

4.2.   Koolitusgrupid püütakse komplekteerida võimalikult sarnaste õpivajaduste alusel. Kõik koolitusele registreerunud saavad vähemalt nädal enne kursuse algust teabe koolituse täpse korraldusliku poole  kohta: ajakava, koolitusruumid ja transpordivõimalus.

4.3.   Koolituskeskus kasutab koostööpartnerite õppeklasse. Kõik kasutatavad õppeklassid vastavad tervisekaitse nõuetele.

4.4.  Igaks kursuseks on ette valmistatud õpimapid ja õppematerjal paberkandjal.

4.5.   Koolituskeskus tagab igale koolitusel osalejale kohvipausi  (kui koolitus on pikem kui 2 tundi) ja kohvipausi koos suupistetega, kui kursus on pikem kui 4 (neli) tundi.

4.6.   Olenevalt kursusest ja vajadusest on võimalus kasutada koolituse kestel toimivat internetiühendust.

4.7.   Koolitusgruppide suurused on sõltuvalt koolituse sisust erinevad, kuid eesmärgiks on tagada individuaalne areng ning õpimotivatsiooni säilimine kogu koolituse jooksul.

 

5.     Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord

5.1.   Koolituskeskus kogub õppurite kohta järgmisi andmeid:

5.1.1.      nimi;

5.1.2.      kontaktandmed (telefon, e-posti aadress)

5.1.3.      isikukood

5.2.   Isikukood on vajalik tunnistuse/ tõendi jaoks. Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse seaduse § 6 alusel.

5.3.   Iga kursuse lõpul täidavad osalejad tagasisidelehe, kus annavad hinnangu kursuse sisule, lektorile ja kursuse korraldusele ning teevad ettepanekuid kursuse paremaks muutmiseks.

5.4.  Juhul kui tagasiside lektorile on halb 2 (kahe)  koolituse korral, loobutakse nimetatud lektori teenustest