Õppekava nimetus

Lapsehoidja  koolitus (eesti keeles)

Childminder Training  (inglise keeles)

Hяня обучение (vene keeles)

Õppekavarühm

Vastavalt ISCED 97 õppekavarühmade klassifikatsioonile on õppesuunad:

·         Sotsiaal- ja käitumisteadused (31)

·         Sotsiaalteenused (76)

ja õppekavarühmad järgmised:

·         Sotsiaal- ja käitumisteadused (üldine) -310

·         Lastehooldus ja noorsootöö - 761

·         Sotsiaaltöö ja nõustamine - 762

Õppekeel

Eesti keel ja vene keel

Õppe eesmärgid

1.   Anda lapsehoidja ametiks  vajalikud teadmised ja oskused ning toetada sobivate väärtushinnangute kujunemist.

2.   Koolituse  läbinul on põhiteadmised, mis aitavad luua:

·      turvalise ja tervist säästva keskkonna lapse arenguks,

·      eeldused edukaks  kutseeksami läbimiseks.

Õppeaja kestus

Kuni 3  kuud

Õpingute alustamise tingimused

·         Soov omanda lapsehoidja kutse

·         keskharidus

·         hea füüsiline tervis

·         pingetaluvus

·         arvutikasutamise algteadmised

·         koolituskaardi omanikel töötukassa nõusolek

Õppeaeg

240 tundi (konttakttunnid - 160 tundi, praktika - 80 tundi)

Maht (EAP)

 9EAP (1 EAP=26 tundi üliõpilase poolt õppeks kulutatud tööle, millesse on arvestatud kontaktõpe (sh e-õpe), praktiline töö (sh praktika), iseseisev töö ja õpiväljundite hindamine)

Õppekava sisu

Moodul I - Üldteadmised

Moodul II - Lastekaitse ja pedagoogika

Moodul III - Praktilised teadmised ja oskused

Moodul IV - Praktika

Õppekava eduka läbimise korral omandatavad teadmised ja oskused

·         omab teadmisi kutsealast  ning oskab arendada kutseoskusi;

·       oskab planeerida, teostada, hinnata ja arendada oma tööd;

·       teab ning rakendab kutse-eetika ja konfidentsiaalsuse nõudeid;

·        oskab iseseisvalt rakendada oma erialaseid teadmisi ning oskusi erinevates töösituatsioonides;

·        on orienteeritud kvaliteetsete õpi- ja töötulemuste saavutamisele;

·        vastutab lapse, enda ja kaastöötajate turvalisuse eest, tuleb toime ohuolukordades;

·        töötab tervist ja keskkonda säästes;

·        oskab teha eetilisi ja seadustest lähtuvaid valikuid;

·        oskab suhelda, informatsiooni hankida ja analüüsida;

·        omab valmisolekut meeskonnatööks. 

Hindamine

·         eristav (teoreetilised teadmised valikvastustega testis): 90-100% - väga hea, hinne  „5“ 70-89% - hea, hinne „4“; 45-69% - rahuldav, hinne „3“; 0-44% - mitterahuldav, hinne „2“

·         mitteeristav - praktika (kirjalik tagasiside, kirjalik tagasiside, kus kirjeldatakse praktikandi tugevusi ja parendamist vajavad oskusi/ teadmisi)

Õpingute lõpetamise tingimused

·         Õppekava läbimine vähemalt 80% ulatuses

·         Testid ja praktika on sooritatud positiivsetele tulemustele

Koolituse  maksumus sisaldab

 

Kohustusliku ja soovitusliku  kirjanduse nimekiri saadetakse  arve või kinnituskirja laekumisel  e-kirjaga..