Õppekorralduse alused

 

Üldsätted

 • OÜ Keerub (12447146) (edaspidi pidaja) poolt asutatud koolitusasutuse nimi on Keerub Koolitus (edaspidi koolituskeskus). Keerub Koolitus lähtub täienduskoolituse korraldamisel kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest ning teistest asjakohastest õigusaktidest ja dokumentidest.

 • Keerub  Koolitus korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast ja vabahariduslikku täiendkoolitust.

 • Õppetöö toimub õppetööks sobivates tunni alusel renditavates ruumides. Organisatsioonisisesed koolitused viiakse läbi koolituse tellija koolitusruumides.

 • Koolitused toimuvad koolituskalendri alusel. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 (nelikümmend viis) minutit.

 • Koolitused toimuvad valdavalt grupikoolitustena. Individuaalõppe puhul viiakse koolitus läbi õppija vajadustest lähtuva individuaalse õppekava alusel.

 • Õppetöö toimub eesti või vene keeles.

 • Asjaajamiskeel koolis on eesti keel.

 • Õppetöö toimub päevase ja/ või õhtuse grupi vormis.

 • Õpingute alusdokument on õppekava, kus on määratletud vähemalt:

  • õppekava nimetus;
  • õppekavarühm;
  • õppeesmärk;
  • õpiväljundid;
  • õppekava koostamise alus;
  • sihtgrupp;
  • õppekeel;
  • õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
  • õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
  • õppe sisu;
  • õppekeskkonna kirjeldus;
  • õppemeetod;
  • õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
  • nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid;
  • koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.
  • Õppekava ja muudatused õppekavas kinnitab pidaja.

 

Isikuandmete kogumine ja töötlemine

 • Kool kogub õppurite kohta järgmisi andmeid: nimi, e-posti aadress, telefon ja isikukood. Isikukood on vajalik tunnistuse jaoks. Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse seaduse § 6 alusel.

 

Koolitusele registreerumine ja koolitusgrupi komplekteerimine

 • Koolitusele registreerumine

  • Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab internetis koolituse juures oleva lingi kaudu(www.keerub.eu). Interneti teel registreerunud saavad registreerumise kinnituse e-posti aadressile.

  • Õppijal on õigus saada täiendavat infot e-posti (See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.) või telefoni teel (56846601 või 5113211).

 • Koolitusgrupi komplekteerimine

  • Õppegrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra ja koolitusele vastavate kriteeriumite alusel.

  • Koolituskeskusel on koolitusgrupi mittetäitumisel (vähem kui 60% (kuuskümmend) õppekohtadest) õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel vähemalt kolmepäevase etteteatamisega. Koolituse mittetoimumisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse koolituse tasu tagasi.

 • Koolituse alustamine ja koolitusel osalemine

  • Koolitusel õppimist saavad alustada õppurid, kes on kooli poolt õppegruppi arvatud ning kes on tasunud õppemaksu, saanud ettevõtte/asutuse poolt tasumist tõendava kinnituskirja või osalevad koolitusel Eesti Töötukassa koolituskaardiga.

  • Õppetööst osavõtu kinnitab osaleja esimesel tunnil oma allkirjaga registreerimislehel.
 • Koolituse lõpetamine ja väljaarvamise kord
  • Õppur arvatakse koolituselt välja sooviavalduse põhjal, talle esitatud arve maksmata jätmisel või lepingutingimuste rikkumisel. Igat juhtumist vaadatakse läbi juhtumipõhiselt.
  • Õppur on lõpetanud Keerub Koolituse valitud kursuse, kui on osalenud kontakttundides ning sooritanud sellekohase testi, arvestuse, eksami.
  • Lõputesti, -arvestuse või -eksami edukal sooritamisel saab kursuse lõpetanu Keerub Koolituse tunnistuse või tõendi (vastavalt koolituskavas etteantud tingimuste täitmise osakaalule).
  • Koolituse kohta tagasiside saamiseks täidavad koolituse lõpetajad kursuse lõpus tagasiside ankeedi.

 

Õppemaksu kehtestamise, sellest vabastamise ja õppemaksu soodustuste ning õppetoetuste andmise alused ja kord

 • Õppemaksu suuruse kehtestab kooli pidaja enne koolituse välja reklaamimist ning avaldab selle koduleheküljel.

 • Õppekavas toodud koolituse õppemaksu piirid kehtestatakse igaks kursuseks eraldi. Kursuse jooksul õppemaksu ei tõsteta, sooduspakkumiste korras võib õppemaksu vähendada (lähenetakse juhtumipõhiselt).

 • Õppemaksuga seonduvate soodustuste tegemise otsustamisel võidakse arvesse võtta kursustele registreerunud isikute arvu, varasemalt Keerub Koolituse poolt korraldatavate kursuste läbimist jms.

 • Koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust. Arve saadetakse e-posti teel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.

 • Maksetähtaja ületamisel 45 (neljakümne viie) päeva ja/või hoolimata meiepoolsetest meeldetuletustest arve tasumata jätmisel, antakse tasumata arve  edasiseks käitlemiseks inkassofirmale.

 • Koolituse eest on võimalus tasuda osamaksetena, mille kohta sõlmitakse maksjaga eraldi kirjalik kokkulepe.

 • Ühest asutusest mitme inimese osalemisel ühel koolitusel kehtib igale osalejale soodushind -10% (kümme).

 •  Varem Keerub Koolituse kursustel osalenutele soodustus -5% (viis).

 

Koolitusest loobumine

 • Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada koolituskeskust e-kirja teel (See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.).

 • Koolitusest loobumise teatamisel vähemalt 14 (neliteist)  päeva enne koolituse algust tagastatakse 100% (sada) õppemakse ettemaksust.

 • Koolitusest loobumise teatamisel kuni kolm päeva enne koolituse toimumist tagastatakse 50% (viiskümmend) õppetasust, sest koolituse ettevalmistust alustataks 5 (viis) päeva enne koolituse toimumist.

 • Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui 2 (kaks) päeva enne koolituse toimumise algust õppetasu ei tagastata.

 • Makstud õppetasu on võimalik üle kanda teisele koolitusele.

 

Koolituse katkestamine

 • Koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata. Kui katkestamiseks on mõjuv põhjus (tervislikud põhjused, erakorraline komandeering, vms), siis saab õppija liituda järgmise grupiga.

 

Õppija õigused ja kohustused

 • Õppijal on õigus:

  • saada õppekavas ettenähtud koolitust vastavalt valitud kursusele ette nähtud mahus, kohas ja ajal pärast õppemaksu tasumist;

  • saada teavet koolituse õppekorralduse ja õppekava kohta;

  • nõuda õppemaksu tagastamist kooli süül ära jäänud kursuste eest;

  • lahkuda omal soovil enne õppeperioodi lõppu, kusjuures sel juhul õppemaksu ei tagastata;

  • saada kursuse lõpus lõputesti, -arvestuse või -eksami edukal sooritamisel seda kinnitav tunnistus või tõend.

 • Õppija on kohustatud:

  • tegutsema hädaolukorras (tulekahju, veeavarii, pommiähvardus jms) vastavalt eeskirjadele ja koolituskeskuse töötajate korraldustele;

  • hoidma heaperemehelikult tema kasutusse antud õppevahendeid ja koolituskeskuse vara;

  • käituma vastavalt üldtunnustatud kõlblusnormidele;

  • tasuma õppemaksu arvel kajastatud summas ja vastavalt arvel kirjutatud kuupäevale;

  • Õppija ja koolituskeskuse suhteid reguleerib sellekohane leping.

 

Lektorite kvalifikatsiooninõuded

 • Lektorid omavad üldjuhul kõrgemat erialast haridust ja täiskasvanute koolitaja kutset või on aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

 

Vaidluste lahendamise kord

 • Kooli ja õppuri/lektori vahel tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Lääne- Viru maakohtus.