Õppekava koostamise aluseks on


sotsiaalkaitseministri määrus „Tegevusjuhendajate koolituse ja täienduskoolituste kavade, koolituse täpsustatud mahtude ja sisu, praktilise väljaõppe läbimise ja lõputöö koostamise kohustuse ning õppe lõpetamise tingimuste kehtestamine“


Vastu võetud 21.12.2015 nr 71

ÕPPEKAVA


Tegevusjuhendajate koolitus


 


  1. Üldandmed


Õppeasutus:

 

OÜ Keerub

Õppekava nimetus ja maht:

Tegevusjuhendajate koolitus:

I moodulÜldalused – psüühilise erivajadusega inimene ja hoolekandeteenused“ 34 tundi (auditoorne töö 32, praktiline töö 2)

II moodul „Põhiained – erihoolekandeteenuseid tarbivad sihtrühmad“ 84 tundi (auditoorne töö 56, praktiline töö 28)

III moodul „Põhioskused – klienditöö alused“ 78 tundi (auditoorne töö 48, praktiline töö 30)

IV moodul „Spetsiifilised oskused klienditöös“ 48 tundi (auditoorne töö 40, praktiline töö 8)

 

Lõputöö:

Tegevusplaani koostamine teenust saavale isikule

16 tundi

 

Õppekavarühm:  

 

Sotsiaaltöö ja nõustamine

 

Õppekeel:

Eesti keel

 


 


  1. Koolituse sihtgrupp ja õpiväljundid


 

Sihtrühm ja õppe alustamise nõuded.

 

 

Sihtrühm:

Isikud, kes soovivad tööle asuda tegevusjuhendajana.

Isikud, kes puutuvad kokku psüühilise erivajadusega inimeste hooldusega.

Erialase hariduseta või madala kvalifikatsiooniga erihoolekande- ja rehabilitatsiooniteenust osutavate asutuste töötajad.

Omastehooldajad.

 

Osalejate arv: 20

 

Õppe alustamise nõuded:

Soov omanda tegevusjuhendaja tööks vajalikke teadmisi

Vähemalt keskharidus

Hea füüsiline tervis

Arvutikasutamise algteadmised

Koolituskaardi omanikel töötukassa nõusolek

 

Kasuks tuleb eelnev töökogemus erihoolekande- ja/või rehabilitatsiooniteenuseid pakkuvas asutuses.


 


Õpiväljundid.

 

 

I mooduli läbinu teab ja tunneb:
• erihoolekandeteenuseid ja nende olemust,
• erihoolekande valdkonda reguleerivat seadusandlust,
• eetilise käitumise põhimõtteid töötades erivajadustega isikutega,
• iseenese väärtusi ja hoiakuid,
• teenust saavate isikute õigusi,
• inimese arengu etappe,
• meeskonnatöö põhimõtteid.

Mooduli läbinu oskab:
• orienteeruda erihoolekandeteenustes,
• kasutada kaasaegseid suhtumismudeleid,
• ära tunda vajadusi elukaare erinevatel etappidel ning kasutada neid teadmisi klienditöös,
• osaleda meeskonnatöös.

 

II Mooduli läbinu teab ja tunneb:
• erihoolekandeteenuseid kasutavaid sihtrühmi,
• erinevate sihtrühmade diagnoosiga kaasnevaid sümptomeid, prognoose,
• inimese füüsilise, kognitiivse ja sotsiaal-emotsionaalse arengu etappe,
• tegevusvõimet mõjutavaid tegureid,
• eesmärgistatud tegevuse olemust ja mõju inimese tegevusvõimele,
• ravimite manustamise viise, enamtarvitatavaid ravimeid ja nende kõrvalmõjusid,
• suhtlemise põhiprotsesse,
• kommunikatsioonibarjääre ja suhtlemispiiranguid.

Mooduli läbinu oskab:
• eristada erihoolekandeteenuseid tarbivaid sihtrühmi,
• ära tunda diagnoosidega kaasnevaid sümptomeid,
• luua toetavat keskkonda erinevatele sihtrühmadele,
• kasutada erinevaid juhendamisvõtteid lähtuvalt isiku arengutasemest,
• kujundada teenust saava isiku päeva lähtuvalt tegevuste erinevast eesmärgist,
• valida teenust saavatele isikutele olulisi ja tema tegevusvõimet toetavaid, arendavaid tegevusi,
• märgata ravimi kõrvalmõjust tingitud terviseprobleeme,
• määrata teenust saava isiku kommunikatsioonitaset,
• toetada teenust saavat isikut suhtlemispiirangute korral.

 

III Mooduli läbinu teab ja tunneb:

• tegevusjuhendaja töövaldkonda ja töörolle,

• tunneb ära stressiilmingud iseendal ja teab stressijuhtimise viise,

• tegevuse analüüsi põhimõtteid,

• tegevusvõime hindamise protsessi,

• erinevaid juhendamise võtteid,

• klienditöö erinevaid meetodeid,

• peamisi töövõtteid igapäevase hoolduse korraldamisel,

• tegevusplaani koostamise põhimõtteid,

• tervisesesundi jälgimise vajalikkust.

Mooduli läbinu oskab:

• tegevust analüüsida ning analüüsitud tegevusi klienditöös kasutada,

• psüühikahäirega isiku inimese tegevusvõimet hinnata,

• hindamistulemusi dokumenteerida,

• kasutada erinevaid klienditöö meetodeid,

• kasutada peamisi hooldusvõtteid,

• koostada tegevusplaani,

• tegevusplaani alusel klienditööd korraldada,

• tunda ära terviseseisundi muutusi,

• kasutada esmaabivõtteid.

 

Mooduli läbinu teab ja tunneb:

• rühmatöö teoreetilisi aluseid,

• probleemse käitumise olemust, põhjuseid ja peamisi juhendamisvõtteid,

• seksuaalse arengu etappe,

• loovuse mõju inimesele.

Mooduli läbinu oskab:

• planeerida ja juhendada tegevuslikke rühmi,

• hinnata rühmakorra tulemuslikkust,

• lahendada esilekerkivaid probleeme rühmatöös,

• välja selgitada teenust saava isiku probleemse käitumise põhjused ja eesmärgid,

• kasutada erinevaid juhendamisvõtteid käitumise muutumiseks,

• hinnata teenust saava isiku seksuaalarengut,

• ära tunda ja juhendada teenust saava isiku seksuaalkäitumist,

• ära tunda väärkohtlemise ilminguid ja väärkohtlemine koheselt lõpetada,

• kasutada peamisi strateegiaid töös ohvri ja toimepanijaga,

• kasutada loovaid tegevusi klienditöös.

 


 


  1. Koolituse maht


Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides.

 

260

Auditoorse töö maht

176

 

Praktiline töö- auditoorne õpe

68

 

Iseseisev töö (lõputöö koostamine)

16

 


  1. Koolituse sisu ja õppekeskkonna kirjeldus ning lõpetamise nõuded


Õppe sisu ja õppekeskkonna kirjeldus

 

Õppe sisu

 

Auditoorse töö teemad

I moodul:

Psüühilise erivajadusega inimeste hoolekanne, eetika hoolekandes, arengupsühholoogia alused ja arenguvaldkondade iseärasused puuetega inimestel, meeskonna töö alused, arengupsühholoogia alused ja arenguvaldkondade iseärasused puuetega inimestel

II moodul:

Psüühikahäired, vaimupuue, liitpuue, suhtlemise alused ja eripärad suhtlemisel psüühikahäirega inimestega, tegevusvõime, eesmärgistatud tegevus

III moodul:

Tegevusjuhendaja töövaldkond ja rollid, tegevuse analüüs ja kohandamine, tegevusvõime hindamine, klienditöö meetodid, peamised töövõtted igapäevases hoolduses, tegevusplaani koostamine, terviseseisundi jälgimine ja ravimiõpetuse aluse

IV moodul:

Rühmatöö klienditöös, probleemse käitumise juhtimine, seksuaalsus ja seksuaalkasvatus, teraapilised ja arendavad tegevused klienditöös

 

Praktilise töö lühikirjeldus

Rühmatöö, vestlus, situatsiooniülesanded jm vastavalt õppejõudude poolt koostatud materjalidele.

 

Iseseisev töö tegevusplaani koostamine teenust saavale isikule

Tegevusplaan koosneb järgmistest komponentidest:
• teenust saava isiku vaatlusraport,
• rehabilitatsiooniplaanis kirjeldatud üldeesmärkide loetelu,
• alaeesmärgid,
• kokkulepped, tegevused alaeesmärkide saavutamiseks,
• tulemuste hindamine.

 

Õppekeskkonna kirjeldus:

 

Õppetöö toimub OÜ Keerub õppeklassis Rakveres L. Koidula 1. Klass on varustatud õppetööks vajalike tehniliste vahenditega (dataprojektor, teisaldatav pabertahvel koos vastavate kirjutusvahenditega, toolid ja lauad) ning vastavad tervisekaitse nõuetele.

 

Õppevahendid:

 

Õppevahenditeks on õppejõudude poolt koostatud loengute ja praktiliste tööde kirjelduste paljundusmaterjal.

 

Õppekirjandus

Tegevusjuhendaja käsiraamat https://intra.tai.ee/images/prints/documents/130156046355_Tegevusjuhendaja_kasiraamat_est.pdf

Õppejõudude poolt koostatud paljundusmaterjal

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid.

 

Nõuded õppe lõpetamiseks:

Õppekava läbimine vähemalt 80% ulatuses ja moodulite vahehindamised (test) on sooritatud. positiivsetele tulemustele ning lõputöö kaitsmine - tunnistus

Õppekava läbimine vähemalt 60% ulatuses – tõend

 

Hindamismeetodid:

1.Valikvastustega test

2.Lõputöö kirjalik ja suuline esitamine

 

Hindamiskriteeriumid:

Test – eristav hindamine

hinne „5” (väga hea) - 90-100% õigeid vastuseid

hinne „4” (hea) – 70-89% õigeid vastuseid

hinne „3” (rahuldav) – 45-69% õigeid vastuseid

hinne „2“ (mitterahuldav – 0-44% õigeid vastuseid

 

Lõputöö kaitsmine – eristav hindamine

hinne „5” (väga hea) – tegevusplaanis on olemas kõik nõutud komponendid, sõnastus on selge ja keeleliselt korrektne, tegevuskava on reaalselt rakendatav, lõputöö esitlus on ladus ja veenev, lõputöö kaitsja vastab adekvaatselt teemakohastele küsimustele

hinne „4” (hea) – tegevusplaanis on olemas kõik nõutud komponendid, sõnastus on mõnevõrra ebaselge, töö vajab mõningat täiendamist reaalseks rakendamiseks, lõputöö esitlus on paaris aspektides ebakorrektne, teemakohastele küsimustele vastamine vajab lisaaega

hinne „3” (rahuldav) – tegevusplaanis on olemas kõik nõutud komponendid, sõnastuses esineb ebatäpsusi,  töö vajab täiendamist enne reaalset rakendamist, lõputöö kaitsmine on väheveenev, teemakohastele küsimustele vastamisel esineb raskusi

hinne „2“ (mitterahuldav) – tegevusplaan ei sisalda kõiki nõutud komponente, töö ei vasta eesmärgile (ei ole reaalselt rakendatav)