ÕPPEKAVA

Õppekava nimetus

Tegevusjuhendaja koolitus

Õppekeel

Eesti keel

Õppe eesmärgid

·         Anda vajalikud teadmised ja oskused erivajadustega inimeste hooldekandest ja klienditöö alustest.

·         Õpilaste asjatundlikkus saavutatakse teoreetilise ja praktilise õppetöö kaudu koolis ning lõputöö koostamise kaudu iseseisva tööna.

 

Õppeaja kestus

4 kuud

 

Sihtrühm

 

·         Isikud, kes soovivad tööle asuda tegevusjuhendajana,

·         Isikud, kes puutuvad kokku psüühilise erivajadusega inimeste hooldusega,

·         Erialase hariduseta või madala kvalifikatsiooniga erihoolekande- ja rehabilitatsiooniteenust osutavate asutuste töötajad,

·         Omastehooldajad.

 

Õpingute alustamise tingimused

·         Soov omandada tegevusjuhendaja tööks vajalikke teadmisi,

·         Vähemalt keskharidus,

·         Hea füüsiline tervis,

·         Arvutikasutamise algteadmised,

·         Koolituskaardi omanikel töötukassa nõusolek,

·         Kasuks tuleb eelnev töökogemus erihoolekande- või rehabilitatsiooniteenuseid pakkuvas asutuses.

 

Õppekava maht

260 akadeemilist tundi (176 auditoorset tundi, 68 tundi iseseisvat tööd, lisaks 16 tundi lõputööd)

 

Õppekava sisu

Moodul I – Üldteadmised psüühilise erivajadusega inimestest ja hoolekandeteenustest (34 tundi)

Moodul II – Erihoolekande teenuste sihtrühmad ja nendega tehtava töö eripärad (84 tundi)

Moodul III – Klienditöö alused (78 tundi)

Moodul IV – Spetsiifilised oskused tegevusjuhendaja töös (48 tundi)

Lõputöö – Tegevusplaani koostamine teenust saavale isikule (16 tundi)

 

Õpingute lõpetamise tingimused

Tunnistus:

·         õppekava läbimine vähemalt 80% ulatuses,

·         moodulite vahehindamised on sooritatud positiivsele tulemusele,

·         lõputöö kaitsmine.

Tõend:

·         õppekava läbimine vähemalt 60% ulatuses.

 

Hindamise kriteeriumid

·         Teoreetilised teadmised – mitteeristav, kirjalik test.

·         Lõputöö – tegevusplaani koostamine teenusel olevale isikule koos kohustuslike osade kirjeldusega.

 

Õppekava eduka lõpetamise korral omandatavad teadmised ja oskused

·         Omab vajalikke teadmisi erihoolekande teenustest ja sihtgruppidest.

·         Tunneb eetilise käitumise põhimõtteid töös erivajadustega inimestega.

·         Teab inimese arenguetappe ning oskab valida inimese eale ja võimetele sobivaid tegevusi.

·         Oskab suhelda erivajadusega inimestega ja osaleda tulemuslikult meeskonnatöös.

·         Tunneb tegevusplaani koostamise põhimõtteid.

·         Oskab kasutada peamisi hooldusvõtteid ja esmaabivõtteid ning jälgida inimese tervise seisundit.

·         Oskab kasutada erinevaid juhendamisvõtteid käitumise muutmiseks.

 

Peamised lektorid

Aet Olle – Põlva Valla Hooldekodu juhataja

Marina Kondoja – OÜ Arstlik Perenõuandla õde-nõustaja, pedagoogika magister

Signe Kadastik – AS Rakvere Haigla siseneuroloogia osakonna õde, Perearst Kaja Õunapuu OÜ pereõde

Riina Kink –  AS Hoolekandeteenused tiimitöö juht

Inga Karton – Marienthali Kliiniku kliiniline psühholoog

 

Hind

1848 € (sisaldab käibemaksu 20%)