ÕPPEKAVA

Õppekava nimetus

Tugiisiku koolitus

Õppekeel

Eesti keel

Õppe eesmärgid

Vajalike teadmiste ja oskuste arendamine kvaliteetseks tugiisiku tööks.

Õppeaja kestus

4 kuud

Õpingute alustamise tingimused

          Soov omandada tugiisiku tööks vajalikke teadmisi ja oskuseid.

          * Vähemalt põhiharidus.

          *  Arvutikasutamise algteadmised.

          * Puudub sissekanne karistusregistris.

Õppekava maht

160 akadeemilist tundi (112 auditoorset tundi, 20 tundi iseseisvat tööd, 28 tundi praktikat ja õppekäike)

Õppekava sisu

Moodul I – Üldteadmised sotsiaalhoolekandest (16 tundi)

Moodul II – Suhtlemis- ja praktilised oskused (56 tundi)

Moodul III – Töö erinevate sihtgruppidega (58 tundi)

Moodul IV – Praktika (30 tundi)

Õpingute lõpetamise tingimused

        * Õppekava läbimine vähemalt 80% ulatuses.

        * Moodulite vahehindamised on sooritatud positiivsetele tulemustele.

Hindamise kriteeriumid

        Teoreetilised teadmised – mitteeristav, kirjalikus testis saavutatud tulemuseks vähemalt 50%.

  Praktika – mitteeristav, kirjalik tagasiside, mis sisaldab ülevaadet praktikandi peamistest tööülesannetest, tema tugevustest ning arendamist vajavatest teadmistest ja oskustest.

Õppekava eduka läbimise korral omandatavad teadmised ja oskused

Koolituse tulemused õppija puhul:

          *   On võimeline töötama tugiisikuna hoolekandeasutuses või kohalikus omavalitsuses.

   * Oskab näha ja lahendada erinevate sotsiaalvaldkonna sihtgruppide probleeme tänapäeva ühiskonnas.

     * Oskab pöörduda asjaajamisel õige asutuse poole ja leida abivajajale sobilikke teenuseid.

           *   Oskab valida abivajaja eale, arengule ja vajadustele vastavaid abistamisviise.

     * Valdab esmaseid nõustamisvõtteid abivajaja kuulamiseks ja probleemide hindamiseks.

         *   Teeb koostööd meeskonnas ning abivajajate ja nende lähedastega.

         *    On orienteeritud kliendikesksusele ja oma töö pidevale täiustamisele.

Hind

1470 € (sisaldab käibemaksu)

Hind sisaldab: õppetöö, õppematerjalid, tunnistus või tõend, kohvipausid, vajadusel transport õppekäikudel.