ÕPPEKAVA

Õppekava nimetus

Tugiisiku koolitus

Õppekavarühm

Sotsiaaltöö ja nõustamine (tervise ja heaolu õppevaldkond, heaolu õppesuund)

Õppekeel

Eesti keel

Õppe eesmärgid

Vajalike teadmiste ja oskuste arendamine tugiisiku tööks.

Õppe kestus

4 kuud

Õpingute alustamise tingimused

·         Töötamine või soov asuda tööle tugiisikuna.

·         Vähemalt põhiharidus.

·         Arvutikasutamise algteadmised.

·         Seaduskuulekas käitumine.

Õppe kogumaht

160 akadeemilist tundi (112 auditoorset tundi, 20 tundi iseseisvat tööd, 28 tundi praktikat ja õppekäike)

Õppe sisu

Moodul I – Üldteadmised sotsiaalhoolekandest (16 tundi)

Moodul II – Suhtlemis- ja praktilised oskused (56 tundi)

Moodul III – Töö erinevate sihtgruppidega (58 tundi)

Moodul IV – Praktika (30 tundi)

Õpingute lõpetamise tingimused

·         Õppekava läbimine vähemalt 80% ulatuses, moodulite vahehindamised on sooritatud positiivsele tulemusele, lõputöö on kaitstud – tunnistus.

·         Õppekava läbimine vähem kui 80% ulatuses või kui õppija on osalenud õppetöös, kuid ei ole sooritanud moodulite vahehindamisi positiivsele tulemusele – tõend läbitud ainete kohta.

Hindamise kriteeriumid

·         Teoreetilised teadmised – mitteeristav, kirjalik test.

·         Praktika – mitteeristav, kirjalik tagasiside, mis sisaldab ülevaadet praktikandi peamistest tööülesannetest, tema tugevustest ning arendamist vajavatest teadmistest ja oskustest.

Õpiväljundid

·         Oskab näha ja lahendada erinevate sotsiaalvaldkonna sihtgruppide probleeme ja abistada neid igapäevatoimingutes.

·         Oskab pöörduda asjaajamisel õige asutuse poole ja leida abivajajale sobilikke teenuseid.

·         Oskab valida abivajaja eale, arengule ja vajadustele sobivaid abistamisviise.

·         Valdab esmaseid nõustamisvõtteid abivajaja kuulamiseks ja probleemide hindamiseks.

·         Teab juhtumikorralduse ja võrgustikutöö põhimõtteid, oskab teha koostööd abivajaja ning tema lähedastega.

·         Oskab anda esmaabi.

Peamised lektorid

·         Marina Kondoja – OÜ Arstlik Perenõuandla õde-nõustaja, pedagoogika magister, esmaabi koolitaja, täiskasvanute koolitaja tase 5.

·         Signe Kadastik – AS Rakvere Haigla erakorralise meditsiini osakonna õde, Perearst Kaja Õunapuu OÜ pereõde, esmaabi koolitaja.

·         Aet Olle – Põlva Valla Hooldekodu juhataja, hooldustöötajate koolitaja.

·         Velli Ehasalu – OÜ Keerub ja MTÜ Famigo nõustaja ja koolitaja, käitumisteaduste magister, sotsiaaltöötaja kutse tase 7.

·         Annely Kaasik – OÜ Keerub koolitaja-nõustaja, sotsiaalteaduste magister, sotsiaaltöötaja kutse tase 6.

·         Tiina Pihlak – eripedagoog, haridusteaduse magister.

Lisaks külalislektorid erinevatest sotsiaalvaldkondadest, kes annavad ülevaate sihtgrupipõhistest teenustest, nt pagulaskeskus, ohvriabi, asenduskodu jms.

Õppematerjalide loend

Kirjanduse loetelu edastatakse õppijatele lektorite poolt ainetundides.

Õppekeskkonna kirjeldus

Õppetöö toimub OÜ Keerub õppeklassis Tallinna tn 21, Rakveres. Klass on varustatud õppetööks vajalike tehniliste vahenditega (dataprojektor, arvuti, teisaldatav pabertahvel koos vastavate kirjutusvahenditega, teisaldatavad toolid ja lauad) ning vastavad tervisekaitse nõuetele. Õppijate kasutuses on kohvinurk ja tualetid ning kasutada saab külmkappi, mikrolaineahju, kohvimasinat ja veekeetjat.

Hind

1498 € (sisaldab käibemaksu)

Hind sisaldab õppetööd, õppematerjale, kohvipause, tunnistust.