Õppekava nimetus

Tugiisiku koolitus (eesti keeles)

Support person  training (inglise keeles)

Oбучение  опорного лица (vene keeles)

Õppekavarühm

Vastavalt ISCED 97 õppekavarühmade klassifikatsioonile on õppesuunad:

·         Sotsiaal- ja käitumisteadused (31)

·         Sotsiaalteenused (76)

ja õppekavarühmad järgmised:

·         Sotsiaal- ja käitumisteadused (üldine) -310

·         Sotsiaaltöö ja nõustamine -  762

Õppekeel

Eesti keel ja vene keel

Õppe eesmärgid

  1.    Anda vajalikud teadmised ja oskused sotsiaal- ja tugiisiku töö alal.
  2.     Õpilaste asjatundlikkus saavutatakse teoreetilise ja praktilise õppetöö kaudu koolis ning tööpraktika kaudu sotsiaalhooldusasutustes ja avahoolduses.

Õppeaja kestus

kuni 3  kuud

Õpingute alustamise tingimused

·    soov omandada tugiisiku tööks vajalikke teadmisi

·     vähemalt keskharidus

·     arvutikasutamise algteadmised

·     puudub sissekanne karistusregistris

·     koolituskaardi omanikel töötukassa nõusolek

Õppeaeg 

160 tundi (auditoorne ja praktiline töö- 140 tundi, iseseisev töö - 20 tundi)

Maht (EAP) 

6 EAP (1 EAP=26 tundi üliõpilase poolt õppeks kulutatud tööle, millesse on arvestatud kontaktõpe (sh e-õpe), praktiline töö (sh praktika), iseseisev töö ja õpiväljundite hindamine)

Õppekava sisu

Moodul I - Alusained

Moodul II - Erialaained

Moodul III - Õppekäigud

Õppekava eduka läbimise korral omandatavad teadmised ja oskused

  • omab pädevust töötada tugiisikuna erinevatele kliendirühmadele
  • oskab näha ja lahendada laste, erivajadustega inimeste ja täiskasvanute (vanglast vabanenud, pagulased)  probleeme tänapäeva ühiskonnas
  • oskab aidata, tunneb ja on omaks võtnud sotsiaalalal aktsepteeritava inimkäsitluse
  • oskab pöörduda asjaajamisel või ülesannete lahendamisel õige haldusorganisatsiooni poole
  • oskab leida ning kasutada avalikke teenuseid
  • teeb koostööd nii meeskonna kui ka abivajajate ja nende lähedastega
  • on orienteeritud kliendikesksusele ja pidevale oma töö täiustamisele

Hindamine

·         eristav (teoreetilised teadmised valikvastustega testis): 90-100%- väga hea, hinne  „5“ 70-89%- hea, hinne „4“; 45-69%- rahuldav, hinne „3“; 0-44%- mitterahuldav, hinne „2“

 

Õpingute lõpetamise tingimused

· Õppekava läbimine vähemalt 80% ulatuses ja moodulite vahehindamised on sooritatud positiivsetele tulemustele- tunnistus

·   Õppekava läbimine vähemalt 60% ulatuses - tõend

Töökoht pärast koolituse lõppu

Erinevad asutused ja organisatsioonid, kes pakuvad tugiisiku teenust (nt kohalikud omavalitsused, Sotsiaalkindlustusamet, MTÜ´d, jne)

Koolituse  maksumus (1350€/käibemaksuga)  sisaldab

·         kontakttundide õppetööd

·         õppematerjalid

·         tunnistus või tõend

·         kohvipausid

 Kohustusliku ja soovitusliku kirjanduse nimekiri saadetakse arve või kinnituskirja laekumisel e-kirjaga.