1.     Üldsätted

1.1.  OÜ Keerub poolt asutatud koolitusasutuse nimi on Keerub Koolitus (edaspidi koolituskeskus).

1.2.  Koolituskeskus korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast ja vabahariduslikku täienduskoolitust.

1.3.  Koolituskeskus lähtub täienduskoolituse korraldamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täiendkoolituse standardist, täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteeditagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele, koolitaja käsiraamatust (ETKA Andras), ettevõtte ärieetikast, põhikirjast ja õppekorralduse alustest.

2.     Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

2.1.  Koolitustegevus toimub selleks otstarbeks sobilikes klassiruumides, mis vastavad tervisekaitse nõuetele. Ruumides on tagatud õppetööks vajalikud vahendid: toolid, lauad, dataprojektor, pabertahvel, sülearvuti ja internet.

2.2.  Koolitusgruppide suurused on erinevad sõltuvalt koolituse sisust, kuid eesmärgiks on tagada vajadusel ka individuaalne lähenemine kogu õppeprotsessi jooksul.

2.3.  Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt heaks kiidetud juhendmaterjalist.

2.4.  Koolituskeskuse poolt läbiviidavate koolituste õppekavad on avalikustatud ettevõtte kodulehel.

2.5.  Koolituskeskuse õppekava sisaldab vähemalt järgmisi andmeid:

  2.5.1.    õppekava nimetus;

  2.5.2.    õppekavarühm;

  2.5.3.    õpiväljundid;

  2.5.4.    õppekeel;

  2.5.5.    õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;

  2.5.6.    õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;

  2.5.7.    õppe sisu;

  2.5.8.    õppekeskkonna kirjeldus;

  2.5.9.    õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;

  2.5.10.    nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid;

  2.5.11.    koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal;

  2.5.12.    kutse- või erialase kompetentside omandamiseks korraldatava koolituse puhul ka asjaomased kompetentsid.

2.6.  Õppekava koostamisel lähtutakse konkreetse sihtgrupi vajadustest ja iga koolitus on oma olemuselt praktilise suunitlusega, eesmärk on aidata õppijatel saavutada püstitatud ja mõõdetavaid tulemusi.

3.     Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

3.1.  Keerub Koolituse poolt kaasatud koolitajad omavad üldjuhul kõrgemat erialast haridust ja omavad täiskasvanute koolitaja kutset või on aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omavad vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

3.2.  Koolitajate töö tulemust hinnatakse pärast loenguid osalejate suulise ja/või kirjaliku tagasiside põhjal. Koolituskeskus analüüsib nii koolitustulemusi kui ka tagasisidelehtede sisu ja teeb selle põhjal lektorile vajadusel parendusettepanekuid.

4.     Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

4.1.  Kõik kursused on koolituskeskuse kodulehel vähemalt kaks kuud enne kursuse toimumise algust. Koolitustele on võimalik registreeruda kodulehe kaudu, e-posti aadressil info@keerub.eu või telefoni teel 511 3211 ja 5627 1061.

4.2.  Koolitusgrupid püütakse komplekteerida võimalikult sarnaste õpivajaduste alusel. Kõik koolitusele registreerunud saavad vähemalt nädal enne kursuse algust info koolituse täpse korralduse kohta: ajakava, koolitusruumid ja transpordivõimalus.

4.3.  Koolituskeskus kasutab oma õppeklasse. Kõik kasutatavad õppeklassid vastavad tervisekaitse nõuetele.

4.4.  Igaks kursuseks on ette valmistatud õpimapid ja õppematerjal paberkandjal või elektroonselt.

4.5.  Koolituskeskus tagab igale koolitusel osalejale kohvipausi kui koolitus kestab vähemalt kaks tundi, ja kohvipausi koos suupistetega kui koolitus kestab vähemalt neli tundi.

4.6.  Olenevalt kursusest ja õppemeetoditest on võimalik kasutada koolituse kestel internetiühendust.

4.7.  Koolitusgruppide suurused on sõltuvalt koolituse sisust erinevad. Grupi suuruse puhul arvestatakse vajadusega tagada iga õppija individuaalne areng ja motivatsiooni säilimine kogu koolituse jooksul.

5.     Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord

5.1.  Iga lektori aine(te) lõppedes täidavad osalejad tagasisidelehe, kus annavad hinnangu erinevatele mõõdikutele lektori puhul ja teevad ettepanekuid loengute paremaks muutmiseks.

5.2.  Juhul kui lektor saab kahel korral negatiivse tagasiside oma töö kohta, loobutakse lektori teenustest.

5.3.  Koolituse lõppedes võetakse osalejatelt suuline tagasiside kogu koolituse korralduse kohta, et teha järgmisteks koolitusteks parendusi.