1.     Üldsätted

1.1.  OÜ Keerub (12447146) (edaspidi pidaja) poolt asutatud koolitusasutuse nimi on Keerub Koolitus (edaspidi koolituskeskus). Keerub Koolitus lähtub täienduskoolituse korraldamisel kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest ning teistest asjakohastest õigusaktidest ja dokumentidest.

1.2.  Keerub Koolitus korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast ja vabahariduslikku täiendkoolitust.

1.3.  Õppetöö toimub õppetööks sobivates klassiruumides, mis on varustatud ümberpaigutatavate laudade ja toolidega, dataprojektori, pabertahvli, sülearvuti, interneti jm vajalikuga. Õppeklassid on erineva suurusega. Lisaks klassiruumidele on õppijate jaoks olemas kohvinurk ja tualetid ning külmkapi, kohvimasina, veekeetja ja mikrolaineahju kasutamise võimalus. Koolitusruume on võimalik rentida ka nõupidamiste ja koolituste jaoks.

1.4.  Tellitavaid koolitusi on võimalik läbi viia ka koolituse tellija ruumides.

1.5.  Õppematerjalid on õppijatele tasuta ja saadaval kas paberkandjal või elektroonselt.

1.6.  Koolitused toimuvad koolituskalendri alusel. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 (nelikümmend viis) minutit.

1.7.  Koolitused toimuvad valdavalt grupikoolitustena. Individuaalõppe puhul viiakse koolitus läbi õppija vajadustest lähtuva individuaalse õppekava alusel.

1.8.  Õppetöö toimub eesti või vene keeles.

1.9.  Asjaajamiskeel koolis on eesti keel.

1.10.  Õppetöö toimub päevase ja/ või õhtuse grupi vormis.

1.11.  Õpingute alusdokument on õppekava, mis on avaldatud koolituskeskuse kodulehel.

1.12.  Õppekava ja muudatused õppekavas kinnitab pidaja.

2.     Isikuandmete kogumine ja töötlemine

Kool kogub õppurite kohta järgmisi andmeid: nimi, e-posti aadress, telefon ja isikukood. Isikukood on vajalik tunnistuse väljastamiseks. Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse seaduse § 6 alusel.

3.     Koolitusele vastuvõtt ja koolitusgrupi komplekteerimine

3.1.  Koolitusele registreerumine

3.1.1.     Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab internetis koolituse juures oleva lingi kaudu (www.keerub.eu), e-posti teel info@keerub.eu või telefonil 511 3211 ja 5627 1061. Interneti teel registreerunud saavad registreerumise kinnituse e-posti aadressile.

3.1.2.     Õppijal on õigus saada koolituse kohta täiendavat infot e-posti (info@keerub.eu) või telefoni teel (511 3211 ja 5627 1061).

3.2.  Koolitusgrupi komplekteerimine

3.2.1.    Õppegrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra ja koolitusele vastavate kriteeriumite alusel.

3.2.2.     Koolituskeskusel on koolitusgrupi mittetäitumisel (vähem kui 60% õppekohtadest) õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Registreerunuid informeeritakse telefoni või e-posti teel vähemalt kolmepäevase etteteatamisega. Koolituse mittetoimumisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse koolituse tasu tagasi.

3.3.  Koolituse alustamine ja koolitusel osalemine

3.3.1.    Koolitusel õppimist saavad alustada õppurid, kes on kooli poolt õppegruppi arvatud ning kes on tasunud õppemaksu, saanud ettevõtte/asutuse poolt tasumist tõendava kinnituskirja või osalevad koolitusel Eesti Töötukassa koolituskaardiga.

3.3.2.     Õppetööst osavõttu kinnitab osaleja esimesel tunnil oma allkirjaga registreerimislehel.

3.4.  Koolituse lõpetamine ja väljaarvamise kord

3.4.1.     Õppur arvatakse koolituselt välja sooviavalduse põhjal, talle esitatud arve maksmata jätmisel või lepingutingimuste rikkumisel. Igat juhtumist vaadatakse läbi juhtumipõhiselt.

3.4.2.     Õppur on lõpetanud Keerub Koolituse valitud kursuse kui ta on osalenud kontakttundides ja täitnud õppekavas väljatoodud õpingute lõpetamise tingimused.

3.4.3.     Lõputesti, -arvestuse või -eksami edukal sooritamisel saab kursuse lõpetanu Keerub Koolituse tunnistuse või tõendi (vastavalt koolituskavas etteantud tingimuste täitmise osakaalule).

3.4.4.      Koolituse kohta tagasiside saamiseks täidavad koolituse lõpetajad tagasiside ankeedi.

4.    Õppemaksu kehtestamise, sellest vabastamise ja õppemaksu soodustuste ning õppetoetuste andmise alused ja kord

4.1.  Õppemaksu suuruse kehtestab kooli pidaja enne koolituse välja reklaamimist ja avaldab selle kodulehel.

4.2.  Õppekavas toodud koolituse õppemaksu piirid kehtestatakse igaks kursuseks eraldi. Kursuse jooksul õppemaksu ei tõsteta, sooduspakkumiste korras võib õppemaksu vähendada (lahendatakse juhtumipõhiselt).

4.3.  Õppemaksuga seonduvate soodustuste tegemise otsustamisel võidakse arvesse võtta kursustele registreerunud isikute arvu, varasemalt Keerub Koolituse poolt korraldatavate kursuste läbimist jms.

4.4.  Õppemaks tagastatakse 100 % kui õppija on teavitanud koolitusel mitteosalemisest vähemalt 5 (viis) päeva enne koolituse algust. Kui õppija on jätnud koolitusest loobumisest teavitamata või teavitanud vähem kui 5 (viis) päeva enne koolituse algust, siis õppemaksu ei tagastata.

4.5.  Koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust. Arve saadetakse e-posti teel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.

4.6.  Maksetähtaja ületamisel 45 (neljakümne viie) päeva ja/või hoolimata meiepoolsetest meeldetuletustest arve tasumata jätmisel, antakse tasumata arve edasiseks käitlemiseks inkassofirmale.

4.7.  Koolituse eest on võimalus tasuda osamaksetena, mille kohta sõlmitakse maksjaga eraldi kirjalik kokkulepe.

4.8.  Ühest asutusest mitme inimese osalemisel võib kooli pidaja kehtestada soodushinna kuni 10% (kümme).

4.9.  Varem Keerub Koolituse kursustel osalenutele võib kooli pidaja teha soodustust kuni 5% (viis).

5.     Koolitusest loobumine ja õppetasu tagastamine

5.1.  Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada koolituskeskust e-kirja teel (info@keerub.eu).

5.2.  Koolitusest loobumise teatamisel vähemalt 14 (neliteist)  päeva enne koolituse algust tagastatakse õppemakse ettemaksust 100% (sada).

5.3.  Koolitusest loobumise teatamisel kuni kolm tööpäeva enne koolituse toimumist tagastatakse õppetasust 50% (viiskümmend), sest koolituse ettevalmistust alustataks 5 (viis) tööpäeva enne koolituse toimumist.

5.4.  Õppetasu ei tagastata kui koolitusest loobumisest teavitatakse vähem kui kolm tööpäeva enne koolituse toimumise algust.

5.5.  Makstud õppetasu on võimalik üle kanda teisele koolitusele.

6.     Koolituse katkestamine

Koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata. Kui katkestamiseks on mõjuv põhjus (tervislikud põhjused, erakorraline komandeering, vms), saab õppija liituda järgmise õppegrupiga.

7.     Õppija õigused ja kohustused

7.1.  Õppijal on õigus:

7.1.1.     saada õppekavas ettenähtud koolitust vastavalt valitud kursusele ette nähtud mahus, kohas ja ajal pärast õppemaksu tasumist;

7.1.2.     saada teavet koolituse õppekorralduse ja õppekava kohta;

7.1.3.     nõuda õppemaksu tagastamist kooli süül ära jäänud kursuste eest;

7.1.4.     lahkuda omal soovil enne õppeperioodi lõppu, kusjuures sel juhul õppemaksu ei tagastata;

7.1.5.     saada kursuse lõpus lõputesti, -arvestuse või -eksami edukal sooritamisel seda kinnitav tunnistus või tõend.

7.2.  Õppija on kohustatud:

7.2.1.     tegutsema hädaolukorras (tulekahju, veeavarii, pommiähvardus jms) vastavalt eeskirjadele ja koolituskeskuse töötajate korraldustele;

7.2.2.     hoidma heaperemehelikult tema kasutusse antud õppevahendeid ja koolituskeskuse vara;

7.2.3.     käituma vastavalt üldtunnustatud kõlblusnormidele;

7.2.4.     tasuma õppemaksu arvel kajastatud summas ja vastavalt arvel märgitud kuupäevale.

8.     Õppija ja koolituskeskuse suhteid reguleerib sellekohane leping.

9.     Vaidluste lahendamise kord

Kooli ja õppuri/lektori vahel tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Viru Maakohtu Rakvere kohtumajas.