Privaatsuspoliitika eesmärk on tagada klientidele privaatsus ja nende isikuandmete kaitse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele ja Euroopa Liidu õigusaktidele. Klientide isikuandmeid  töötleme selleks, et täita lepingulisi kohustusi.

Andmekaitsespetsialistiks on määratud OÜ Keerubi juhatuse poolt Ivar Alt (ivar@keerub.eu, +372 511 3211), kelle poole on võimalik pöörduda seoses isikuandmete töötlemisega. Andmete töötlemiseks on volitatud meie raamatupidaja Helle Moisa (helle@puhastusekspert.ee, +372 526 3158).

Teenuste osutamiseks ja arve väljastamiseks küsime oma klientidelt ees- ja perekonnanime ning kontaktandmeid (telefon ja e-posti aadress). Sotsiaalteenuste osutamiseks on täiendavalt vajalik ka isikukood ja elukoha aadress.

Kliendil on õigus tutvuda andmetega, mida me Tema kohta oleme kogunud. Selleks tuleb esitada selgitustaotlus, millele vastame hiljemalt 30 päeva jooksul. Meil on õigus keelduda taotluse rahuldamisest juhul, kui see:

  • kahjustab teise isiku õigusi ja vabadusi;
  • kahjustab riiklikku julgeolekut;
  • takistab või kahjustab süüteo tõkestamist, avastamist, menetlemist või karistuse täideviimist.

Kliendil on õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist. Samuti võib klient nõuda oma isikuandmete piiramist või kustutamist kui meil ei ole nende kasutamiseks enam seaduslikku alust. Meie otsuste või tegevuste peale on võimalik esitada vaie või pöörduda halduskohtusse.

Isikuandmeid ja neid sisaldavaid dokumente säilitame kuni see on vajalik tööülesannete täitmiseks või kuni andmete säilitamine on seadusest või lepingust tulenevalt kohustuslik.