Õppekava nimetusEesti keele A2 taseme koolitus
ÕppekavarühmKeeleõpe
ÕppekeelEesti ja vene keel
Õpingute alustamise tingimused· Keeletesti sooritamine nelja osaoskuse hindamiseks.
· Soov õppida eesti keelt.
Õppe kogumaht200 akadeemilist tundi (150 auditoorset tundi, 50 tundi iseseisvat tööd)Iseseisva töö sisu: tunnis õpitu kinnistamine, uute sõnade õppimine, sõnavara- ja grammatikaharjutused, lühitekstide iseseisev lugemine ja koostamine, suuliste vastuste ettevalmistamine, dialoogide koostamine, etteantud küsimustele vastamine.
Õppe sisu· Isikuandmed: päritolu, rahvus, keelteoskus, kontaktandmed, töö, haridus, iseloom ja isikuomadused, välimus, perekonnaseis, pere ja sugulased;
· Maja ja kodu, ümbruskond: elukoht, ruumid, sisustus, kodu ja selle ümbrus, lemmikloomad, majapidamistööd, kodutehnika;
· Igapäevaelu: igapäevased toimingud, külaliste vastuvõtmine, kellaajad, traditsioonid ja tähtpäevad, maksud ja maksed, eluruumide üürimine;
· Vaba aeg ja meelelahutus: hobid, meedia, spordialad ja sportimise võimalused, aastaajad, reisimine, kirjandus, kunst, teater, kontserdid, näitused, muuseumid;
· Reisimine: puhkus, reisielamused, reisifirmadega asjaajamine;
· Suhted teiste inimestega: tutvumine, enda tutvustamine, telefon, arvuti ja internet;
· Tervis ja kehahooldus: kehaosad, arsti juurde minek, sportimine;
· Haridus: hariduse omandamine, elukutsed, tööülesanded, kandideerimine, tööintervjuu;
· Sisseostude tegemine: kaubad, hinnad, kaebused;
· Söök ja jook: toiduained, joogid, ostude tegemine, söögikoha külastamine, traditsioonid;
· Teenused: pank, juuksur, postkontor, söögikohad, teleteenused, ametiasutused ja teenused (töötukassas, haigekassa, Sotsiaalkindlustusamet, kohalik omavalitsus);
· Kohad: vaatamisväärsused, kultuur, loodus, tee juhatamine;
· Keel: kultuur, keelteoskus, võõrkeeled;
· Ilm: kliima, ilma kirjeldamine, ilmateade, ilmakaared, loodusnähtused;
· Keeleteadmised:
– Hääldus. Eesti tähestik. Hääliku ja tähe vaheline seos. Lühikesed, pikad ja ülipikad häälikud; g ,b, d helitus. Hääldamine, selle korrigeerimine, rõhk. Esimese ja teise silbi vokaali pikkus. Hääldamise erinevusi eesti ja vene keeles;
– Nimisõna. Põhikäänded. Nimisõna käänded ainsuses; ainsuse omastava, osastava ja sisseütleva moodustamine; lühike ainsuse sisseütlev; mitmuse nimetava moodustamine;
– Omadussõna. Käänamine, võrdlusastmed;
– Tegusõna. Oleviku vorm; mineviku vormi moodustamine; ainsuse/mitmuse pöördelõpud. Tegusõna pöördvormid kindla kõneviisi olevikus ja si-tunnusega lihtminevikus, jaatav ja eitav kõne;
– Asesõna. Isikulised asesõnad. Isikuliste asesõnade käänamine;
– Määrsõna. Lihtsalt, alati, mõnikord, väga;
– Sidesõna. Ja, ning, sest, et, aga;
– Arvsõna. Põhiarvsõnad. Põhiarvsõna ühildumine nimisõnaga. Põhiarvsõnade (1…1000) kasutamine nimetavas käändes. Järgarvsõnade (1…31) kasutamine nimetavas, omastavas, sees- ja alalütlevas käändes. Aastaarvude kasutamine, vastused küsimustele millal? mitu? mitmes? mitmendal? mitmendas?
– Rektsioon. Käima kus? Aitama/abistama keda? Mängima mida? Küsima kellelt?
– Õigekiri. Sõnade järjekord lauses. Küsilausete moodustamine. Kes on kes? Mis on mis? Kes on kus? Mis on kus? Millal? Kes mida teeb? Kes mida tegi?
· Osaoskused:
– Kuulamine. Jutustava teksti, laulu ja luuletuse kuulamine ning nende põhjal ülesande lahendamine. Kuulatakse raadiost uudiseid ja ilmateateid, samuti autentset lindistatud kuulamismaterjali ja elavat eesti keelt.
– Kõnelemine. Tutvustab end ning räägib hästi lühidalt endast ja oma tööst. Tunneb elementaarseid hääldusreegleid, hääldab häälikuid korrektselt. Nimetab ja kirjeldab esemeid, olendeid ja nähtusi. Jutustab etteantud teemal ja pildi järgi. Suudab luua erinevaid uusi lühidialooge. Kirjeldab pildi alusel.
– Lugemine. Häälega lugemine. Osalemine lühidialoogides ja rollimängudes.
– Kirjutamine. Kirjutab kirjatähti, koostab lühitekste. Kirjutab lühikesi loovtöid: sõnum, õnnitluskaart, lühikirjand (40…100 sõna) etteantud teema või pildi järgi. Eluloo kirjutamine; isikliku ankeedi täitmine. Avaldus tööle võtmiseks ja töölt vabastamiseks; intervjuuküsimuste koostamine kirjalikult.
Õpingute lõpetamise tingimused· Õppekava läbimine vähemalt 80% ulatuses, sooritatud on lõputest ja suuline vestlus positiivsele tulemusele – tunnistus;
· Õppekava läbimine vähemalt 60% ulatuses, õppekavas nõutud õpiväljundid on saavutamata – tõend läbitud kontakttundide arvu kohta.
Lõputest koosneb neljast osaoskusest: kirjutamine, kuulamine, lugemine, rääkimine. Kirjalik osa hõlmab kirjutamist, kuulamist ja lugemist; suuline osa rääkimist. Lõputesti kirjaliku osa täitmiseks on aega 90 minutit, suuline osa kestab 15 minutit.
Hindamise kriteeriumidKirjalik test – eristav hindamine:
hinne „5” (väga hea) – 90- 100% õigeid vastuseid
hinne „4” (hea) – 80- 89% õigeid vastuseid
hinne „3” (rahuldav) – 60- 79% õigeid vastuseid
hinne „2“ (mitterahuldav) – 0- 59% õigeid vastuseid
Õpiväljundid· Mõistab selgelt ja aeglaselt hääldatud fraase ja lauseid, mis seostuvad oluliste eluvaldkondadega;
· Oskab kasutada õpitut lihtsates suhtlusolukordades;
· Mõistab igapäevaeluga seotud teksti;
· Oskab kirjutada lühikesi lauseid igapäevastel teemadel;
· Saab aru lühikestest lihtsatest tekstidest ja isiklikest kirjadest;
· Oskab leida infot lihtsatest igapäevatekstidest (reklaamid, tööpakkumised, menüüd, sõiduplaanid);
· Oskab teha märkmeid ja koostada väga lihtsat isiklikku kirja;
Lektorid· Ebe Abner – eesti filoloogia (Tallinna Ülikool, 2011); Kadrina Keskkooli õpetaja alates 2002, Vasta Põhikooli õpetaja 1990-2002.
· Merike Lillemägi – eesti ja soome-ugri filoloogia (Tartu Ülikool, 1996), algklasside õpetaja (Tartu Ülikool, 1987); Kadrina Keskkooli õpetaja alates 2002, Rakvere Linna Algkooli inglise keele õpetaja 1998-2002, 1987-1998 erinevate ainete õpetaja Lehtse Põhikoolis, Vaeküla Koolis ja Viljandi Keskkoolis.
Õppematerjalide loendKirjanduse loetelu edastatakse õppijatele lektorite poolt ainetundides.
Õppekeskkonna kirjeldusÕppetöö toimub OÜ Keerub õppeklassis Tallinna tn 21, Rakveres. Klass on varustatud õppetööks vajalike tehniliste vahenditega (dataprojektor, arvuti, teisaldatav pabertahvel koos vastavate kirjutusvahenditega, teisaldatavad toolid ja lauad) ning vastavad tervisekaitse nõuetele. Õppijate kasutuses on kohvinurk ja tualetid ning kasutada saab külmkappi, mikrolaineahju, kohvimasinat ja veekeetjat.
Hind1683 € (sisaldab käibemaksu)
Hind sisaldab õppetööd, õppematerjale, kohvipause, tunnistust.