Õppekava nimetusEesti keele B1 taseme koolitus
ÕppekavarühmKeeleõpe
ÕppekeelEesti ja vene keel
Õpingute alustamise tingimused· A2 taseme keeleoskuse tunnistus (Innoves sooritatud eksam) või algtaseme eksami tunnistus või keeletesti sooritamine ja vestlus.
· Soov õppida eesti keelt.
Õppe kogumaht250 akadeemilist tundi (200 auditoorset tundi, 50 tundi iseseisvat tööd)Iseseisva töö sisu: tunnis õpitu kinnistamine, uute sõnade õppimine, sõnavara- ja grammatikaharjutused, lühitekstide iseseisev lugemine ja koostamine, suuliste vastuste ettevalmistamine, dialoogide koostamine, etteantud küsimustele vastamine, vabalt leitavate veebiharjutuste kasutamine.
Õppe sisu· Isikuandmed: päritolu, rahvus, keelteoskus, kontaktandmed, töö, haridus, iseloom ja isikuomadused, välimus, perekonnaseis, pere ja sugulased;
· Maja ja kodu, ümbruskond: elukoht, ruumid, sisustus, kodu ja selle ümbrus, lemmikloomad, majapidamistööd, kodutehnika;
· Igapäevaelu: igapäevased toimingud, külaliste vastuvõtmine, kellaajad, traditsioonid ja tähtpäevad, maksud ja maksed, eluruumide üürimine;
· Vaba aeg ja meelelahutus: hobid, meedia, spordialad ja sportimise võimalused, aastaajad, reisimine, kirjandus, kunst, teater, kontserdid, näitused, muuseumid;
· Reisimine: puhkus, reisielamused, reisifirmadega asjaajamine;
· Suhted teiste inimestega: tutvumine, enda tutvustamine, telefon, arvuti ja internet;
· Tervis ja kehahooldus: kehaosad, arsti juurde minek, sportimine, tervislikud eluviisid, SPA külastus, sõltuvused;
· Haridus: hariduse omandamine, elukutsed, tööülesanded, kandideerimine, tööintervjuu;
· Sisseostude tegemine: kaubad, hinnad, kaebused;
· Söök ja jook: toiduained, joogid, ostude tegemine, söögikoha külastamine, retseptid, traditsioonid;
· Teenused: pank, juuksur, postkontor, söögikohad, teleteenused, ametiasutused ja teenused (töötukassas, haigekassa, Sotsiaalkindlustusamet, kohalik omavalitsus, Politsei- ja Piirivalveamet);
· Kohad: vaatamisväärsused, kultuur, loodus, tee juhatamine;
· Keel: kultuur, keelteoskus, võõrkeeled;
· Loodus: kliima, ilma kirjeldamine, ilmateade, ilmakaared, loodusnähtused, keskkonna probleemid, loodusvarad;
· Keeleteadmised:
– Nimisõna. Käänded ainsuses ja mitmuse nimetav, sünonüümid ja antonüümid, liitsõnad;
– Omadussõna. Käänamine, võrdlusastmed;
– Tegusõna. Tegusõna põhivormid, nendest tuletatavad vormid. Lõpetamata ja lõpetatud tegevus. Tegusõna käändelised vormid. Tingiva ja käskiva kõneviisi süvendatud käsitlus. ma– ja da-infinitiivi süvendatud käsitlus. Astmevahelduslike tegusõnade nõrk ja tugev aste. tud– ja mata-vorm. Ühendtegusõnade kasutamine. Umbisikulise tegumood;
– Asesõna. Isikulised asesõnad. Isikuliste asesõnade käänamine;
– Määrsõna. Lihtsalt, alati, mõnikord, väga;
– Sidesõna. Ja, ning, sest, et, aga, kuid;
– Arvsõna. Põhi- ja järgarvsõna käänamine. Kuupäevad;
– Rektsioon. Käima kus? Aitama/abistama keda? Mängima mida? Küsima kellelt;
– Õigekiri. Võõrsõnade ja võõrnimede õigekiri; suur ja väike algustäht; kokku- ja lahkukirjutamine; jutumärkide kasutamine;
· Osaoskused:
– Kuulamine. Saab aru põhilisest infost selges kirjakeeles tuttaval teemal esitatud tekstist, saab aru aeglaselt ja selgelt edastatud raadio- või telesaadete põhisisust õppijale tuttavatel teemadel; mõistab igapäevaelus regulaarselt korduvate teemade peamist mõtet ja olulisemaid üksikasju;
– Kõnelemine. Suhtlemisel on vestluspartnerina aktiivne ning oskab ise suhtlust alustada ja küsimustele vastata;
– Lugemine. Loeb ja mõistab tekste, mis koosnevad sagedamini esinevatest või õppija tööga seotud sõnadest;
– Kirjutamine. Tüüpavalduse kirjutamine. Tarbekirjade, olmeteksti, ümberjutustuse kirjutamine. Märkmete tegemine kirjutamine loetud või kuuldud teksti kohta. Elamuste kirjeldamine. Järgib teadlikult keelereegleid ja põhilisi õigekirjareegleid;
Õpingute lõpetamise tingimused· Õppekava läbimine vähemalt 80% ulatuses, sooritatud on lõputest ja suuline vestlus positiivsele tulemusele – tunnistus.
· Õppekava läbimine vähemalt 60% ulatuses, õppekavas nõutud õpiväljundid on saavutamata – tõend läbitud kontakttundide arvu kohta.
Lõputest koosneb neljast osaoskusest: kirjutamine, kuulamine, lugemine, rääkimine. Kirjalik osa hõlmab kirjutamist, kuulamist ja lugemist; suuline osa rääkimist. Lõputesti kirjaliku osa täitmiseks on aega 90 minutit, suuline osa kestab 15 minutit.
Hindamise kriteeriumidKirjalik test – eristav hindamine:
hinne „5” (väga hea) – 90-100% õigeid vastuseid
hinne „4” (hea) – 80-89% õigeid vastuseid
hinne „3” (rahuldav) – 60-79% õigeid vastuseid
hinne „2“ (mitterahuldav) – 0-59% õigeid vastuseid
Õpiväljundid· Mõistab olulist endale huvipakkuval teemal;
· Oskab sekkuda arutellu ja avaldada oma arvamust, kui kõnealune teema on tuttav;
· Mõistab aeglaselt ja selgelt edastatud raadio- ja telesaadete põhisisu aktuaalsetel või huvipakkuvatel teemadel;
· Kasutab tuttavates olukordades korrektselt keelt, esinevad vead ei takista tema jutu mõistmist;
· Oskab kirjutada tuttaval teemal üldsõnalisi seotud tekste ja koostada eri allikatest pärineva info põhjal lühikokkuvõtteid;
Lektorid· Ebe Abner – eesti filoloogia (Tallinna Ülikool, 2011); Kadrina Keskkooli õpetaja alates 2002, Vasta Põhikooli õpetaja 1990-2002.
· Merike Lillemägi – eesti ja soome-ugri filoloogia (Tartu Ülikool, 1996), algklasside õpetaja (Tartu Ülikool, 1987); Kadrina Keskkooli õpetaja alates 2002, Rakvere Linna Algkooli inglise keele õpetaja 1998-2002, 1987-1998 erinevate ainete õpetaja Lehtse Põhikoolis, Vaeküla Koolis ja Viljandi Keskkoolis.
Õppematerjalide loendKirjanduse loetelu edastatakse õppijatele lektorite poolt ainetundides.
Õppekeskkonna kirjeldusÕppetöö toimub OÜ Keerub õppeklassis Tallinna tn 21, Rakveres. Klass on varustatud õppetööks vajalike tehniliste vahenditega (dataprojektor, arvuti, teisaldatav pabertahvel koos vastavate kirjutusvahenditega, teisaldatavad toolid ja lauad) ning vastavad tervisekaitse nõuetele. Õppijate kasutuses on kohvinurk ja tualetid ning kasutada saab külmkappi, mikrolaineahju, kohvimasinat ja veekeetjat.
Hind2244 € (sisaldab käibemaksu)
Hind sisaldab õppetööd, õppematerjale, kohvipause, tunnistust.