Õppekava nimetusEesti keele B2 taseme koolitus
ÕppekavarühmKeeleõpe
ÕppekeelEesti ja vene keel
Õpingute alustamise tingimused· B1 taseme keeleoskuse tunnistus (Innoves sooritatud eksam) või keeletesti sooritamine ja vestlus.
· Soov õppida eesti keelt.
Õppe kogumaht500 akadeemilist tundi (250 auditoorset tundi, 250 tundi iseseisvat tööd)Iseseisva töö sisu: tunnis õpitu kinnistamine, uute sõnade õppimine, sõnavara- ja grammatikaharjutused, lühitekstide iseseisev lugemine ja koostamine, suuliste vastuste ettevalmistamine, dialoogide koostamine, etteantud küsimustele vastamine, vabalt leitavate veebiharjutuste kasutamine (http://www.ut.ee/keeleweb2/
http://web.meis.ee/testest/http://www.efant.ee/std/).
Õppe sisu· Mina ja teised; saatused ja elulood: enda põhjalik tutvustamine, faktiinfo, keelestiili valik, pere päritolu, koosseis, peretraditsioonid, erinevate ankeetide täitmine, tutvuste loomine;
· Haridus ja kultuur: info hariduse ja õpingute kohta, haridusasutusi ja haridust puudutavast infost arusaamine, õpitu reprodutseerimine, suhtlusoskus, erivajadused, õppija areng, erialaste tekstide mõistmine, erinevad rahvuskultuurid, kombed ja tavad, tähtpäevad, stipendiumitaotlus, motivatsioonikiri, arenguvestlused;
· Töö ja töösuhted: elukutse valik, erialad ja ametid, tööpakkumiskuulutused, tööintervjuu, tegevused tööl, tööpäeva kirjeldamine ja oma töö tutvustamine, töötingimused, probleemi lahendamine, tööülesannete kirjeldamine, töökoosolekud, kandideerimisdokumendid, ametilik kiri, dokumentatsioon, töötuna arvele võtmine;
· Teenindus ja kaubandus: postiteenused, pangateenused, poed ja kaubanduskeskused, kindlustus, iluteenused, autoremonditöökoda, ametiasutused (töötukassa, haigekassa, Politsei- ja Piirivalveamet, Tarbijakaitseamet, Maksu- ja Tolliamet, kohtud, õigusabi, kiirabi, KOV teenused jne), kõneetikett teenindusasutustes, info oma tegevuse, töömeetodite, teenuse liikide ja vahendite kohta, võrdlemine, juhendite ja reklaamide mõistmine, eelistuste väljendamine ja põhjendamine, pretensioon, järelepärimine, sõidukite rikked;
· Vaba aeg ja ajaviide: hobid, sport, vaba aja veetmise eelistused, kino, teater, kontsert jm eestikeelsed kultuuriüritused, vaba aega sisustavad teenused, rekreatsioon, puhkuse planeerimine ja kirjeldamine, järelepärimine, arvustus ja tagasisidestamine, soodustused, üritustel kõne pidamine, arvustus;
· Toitlustamine: kohvikud, restoranid jm toitlustusasutused, võrdlus ja kvaliteet, toitumisharjumused, lauakombed ja kõneetikett, erivajadused, teave köögiseadmete kohta, ohutusnõuded, kasutusõpetused jne;
· Info meie ümber: aktuaalsed sündmused, kuulutused, teadaanded, reklaam, kohad ja tegevused, päevakajalised sündmused, seisukohtade kaitsmine, kokkuvõte, blogi;
· Keskkond, loodushoid, ilm ja kliima: ilmastikuolud, loodushoid, keskkonnareostus ja -kaitse, kohalikud loodusobjektid ja vaatamisväärsused, linnud, loomad, taimed, ökosüsteem;
· Reisimine ja transport: transpordi- ja reisiteenused, majutusasutused, vaatamisväärsused, reisikirjeldus, eelistused, pretensioon ja sellele vastamine, suhtlemine politsei ja liikluskindlustusega, abikutsumine ja sõiduki rikke kirjeldamine, seletuskiri;
· Eluase ja kinnisvara: kodukoha kirjeldus, elamistingimused, kodutööd, hooldustööd, kodu ost, müük, üürimine, dokumentatsioon, probleemide kirjeldamine, kaebus;
· Tervis ja tervishoid: enesetunne ja kaebused, isiklik hügieen, arsti vastuvõtule registreerimine, haiglas ja polikliinikus, kiirabi kutsumine, ravimid ja ravimite manustamine, ravimeetodid, protseduurid, ravivahendid, E-tervis, tervisealased nõuanded ja juhendid, elustiil, õnnetusjuhtumi kirjeldus, taotlus, soodustused, kiirabi, haigused, eriarstiabi;
· Majandus ja õigussuhted: Eesti majandussüsteem ja õiguskord, kodaniku õigused ja kohustused, turvalisus ja kuritegevus, kohtusüsteem, rahaasjad;
· Ühiskond: ühiskondlike ja poliitiliste vaadete põhjendamine ja kaitsmine, organisatsioonid ja rühmitused, osalemine ühiskonnaelus, asjaajamine ametiasutustes, tööga seotud info, orienteerumine tööks vajalikes dokumentides, keelestiili valik ja kõneetikett, viisakusvestlused, erinevad tekstitüübid, pretensioon, järelepärimine, kaebus ja tagasisidestamine;
· Süvenenud keeleteadmised:
– Nimisõna. Käänded ainsuses ja mitmuse nimetav, ühildumine omadus-, arv- ja asesõnaga; i-mitmus, liitsõnad, sünonüümid, antonüümid, fraseologismid;
– Tegusõna. Tegusõnade pööramine olevikus, liht-, täis- ja enneminevikus. Tegusõna käändelised vormid. Isikuline ja umbisikuline tegumood. Ühendtegusõnad. Sihilised ja sihitud tegusõnad. Kõneviisid. Tegevusnimed;
– Asesõna. Käänamine. Ühildumine nimisõnaga;
– Arvsõna. Põhi- ja järgarvud ning nende käänamine;
– Muutumatud sõnad. Kaassõnad, taga- ja eessõnad. Sidesõnad. Määrsõnad.ü  Lauseehitus. Sõnajärg. Liht- ja liitlause (koond-, rind- ja põimlause). Lauselühendid;
– Rektsioon. Enamkasutatavate verbide rektsioon eesti ja vene keeles – süvendatult käsitlemine;
– Õigekiri. Suur ja väike algustäht; kokku- ja lahkukirjutamine; jutumärkide kasutamine; ilukirjanduslike ja tarbetekstide ümberjutustused; poolt- ja vastuargumentide sõnastamine, arutluste kirjutamine. Kirjavahemärgid lauses. Kirjalike tekstide vormistamine;
· Osaoskused:
– Kuulamine. Mõistab pika dialoogi või monoloogi vormis esitatud kõnet. Mõistab meedias edastatavat teavet. Eristab kuulatud teadus-, tarbe-, aime- ja meediatekstis, lühiloengus detaile ja fakte;
– Kõnelemine. Teab kõne- ja kirjakeele stiilierinevusi. Tuleb sobivat stiili kasutades toime igapäevastes ja ametlikes suhtlusolukordades. Arutleb probleemide üle, avaldab arvamust ja kaitseb oma seisukohti. Kasutab fraseologisme. Edastab kirjaliku ja suulise teksti sisu. Jutustab loetud ja kuulatud teksti ning pildi(seeria) järgi. Teeb kokkuvõtet kuulatust, loetust, kogetust; oskab esitada kõnet;
– Lugemine. Loeb eesmärgipäraselt, mõistab loetu sisu. Eristab teadus-, meedia-, aime- ja ilukirjandustekstis olulist teavet ebaolulisest. Leiab teavet teatest, juhisest, eeskirjast, seadusest, kuulutusest. Loeb tundmatut teksti sõnaraamatu abil;
– Kirjutamine. Teab kirjaliku teksti vorminõudeid. Kasutab omandatud sõnavara, grammatiliselt õigeid ja mitmesuguseid keelemalle. Kirjutab sidusalt, loogiliselt ja arusaadavalt tarbe- ja teadusteksti, loovtööd. Kirjutab lühikonspekti, kokkuvõtet suulise ja kirjaliku teksti põhjal;
Õpingute lõpetamise tingimused· Õppekava läbimine vähemalt 80% ulatuses, sooritatud on lõputest ja suuline vestlus positiivsele tulemusele – tunnistus.
· Õppekava läbimine vähemalt 60% ulatuses, õppekavas nõutud õpiväljundid on saavutamata – tõend läbitud kontakttundide arvu kohta.
Lõputest koosneb neljast osaoskusest: kirjutamine, kuulamine, lugemine, rääkimine. Kirjalik osa hõlmab kirjutamist, kuulamist ja lugemist; suuline osa rääkimist. Lõputesti kirjaliku osa täitmiseks on aega 90 minutit, suuline osa kestab 15 minutit.
Hindamise kriteeriumidKirjalik test – eristav hindamine:
hinne „5” (väga hea) – 90-100% õigeid vastuseid
hinne „4” (hea) – 80-89% õigeid vastuseid
hinne „3” (rahuldav) – 60-79% õigeid vastuseid
hinne „2“ (mitterahuldav) – 0-59% õigeid vastuseid
Õpiväljundid· Mõistab olulist endale huvipakkuval teemal;
· Oskab sekkuda arutellu ja avaldada oma arvamust, kui kõnealune teema on tuttav;
· Mõistab aeglaselt ja selgelt edastatud raadio- ja telesaadete põhisisu aktuaalsetel või huvipakkuvatel teemadel;
· Kasutab tuttavates olukordades korrektselt keelt, esinevad vead ei takista tema jutu mõistmist;
· Oskab kirjutada tuttaval teemal üldsõnalisi seotud tekste ja koostada eri allikatest pärineva info põhjal lühikokkuvõtteid;
Lektorid· Ebe Abner – eesti filoloogia (Tallinna Ülikool, 2011); Kadrina Keskkooli õpetaja alates 2002, Vasta Põhikooli õpetaja 1990-2002.
· Merike Lillemägi – eesti ja soome-ugri filoloogia (Tartu Ülikool, 1996), algklasside õpetaja (Tartu Ülikool, 1987); Kadrina Keskkooli õpetaja alates 2002, Rakvere Linna Algkooli inglise keele õpetaja 1998-2002, 1987-1998 erinevate ainete õpetaja Lehtse Põhikoolis, Vaeküla Koolis ja Viljandi Keskkoolis.
Õppematerjalide loendKirjanduse loetelu edastatakse õppijatele lektorite poolt ainetundides.
Õppekeskkonna kirjeldusÕppetöö toimub OÜ Keerub õppeklassis Tallinna tn 21, Rakveres. Klass on varustatud õppetööks vajalike tehniliste vahenditega (dataprojektor, arvuti, teisaldatav pabertahvel koos vastavate kirjutusvahenditega, teisaldatavad toolid ja lauad) ning vastavad tervisekaitse nõuetele. Õppijate kasutuses on kohvinurk ja tualetid ning kasutada saab külmkappi, mikrolaineahju, kohvimasinat ja veekeetjat.
Hind