Õppekava nimetusHooldaja koolitus
ÕppekavarühmEakate ja puudega täiskasvanute hooldamine (heaolu õppesuund)
ÕppekeelEesti keel
Õppe eesmärgidVajalike teadmiste ja oskuste arendamine kvaliteetseks sotsiaalhooldustööks.
Õppe kestus4 kuud
Õpingute alustamise tingimused· Soov omandada hooldustöötaja pädevused.
· Hea füüsiline tervis.
· Arvutikasutamise algteadmised.
Õppe kogumaht240 akadeemilist tundi (144 auditoorset tundi, 16 tundi iseseisvat tööd, 80 tundi praktikat)
Õppe sisuÜldteadmised sotsiaalhoolekandest:
· Sotsiaalala töötaja eetikakoodeks
· Sotsiaalhoolekande väärtused ja tegutsemispõhimõtted
· Sotsiaalhoolekande korraldus ja õiguslikud alused Eestis
· Tööõigus
Psühholoogia ja suhtlemisoskused
· Hea suhtlemise peamised oskused
· Eakohased tegevused
· Arengupsühholoogia ja abivajadus erinevatel eluetappidel
· Toimetulek leinaga ja lähedaste toetamine
Abistamine elamistoimingutes ja hooldustegevuste läbiviimine
Tervis ja enamlevinud terviseprobleemid
· Hooldusprotsess ja -toimingud
· Hooldus erinevate haiguste korral
· Ravimiõpetuse alused ja abistamine õendustoimingutel
· Hooldusabivahendid
· Hügieenitoimingud
· Toitumine ja toitained
Gerontoloogia ja eakate hooldus
· Erivajadusega inimeste hooldus
· Ergonoomika ja hooldusvõtted
· Surija hooldus
Majapidamistööde korraldamine
· Kodukoristuse põhimõtted ja erinevate puhastusvahendite kasutamine
· Olmetehnika ja ohutusnõuded
· Tööohutuse põhimõtted
· Majapidamistööd
Esmaabi põhikoolitus (16 tundi)
Juhendatud praktika hooldustöös (80 tundi)
Õpingute lõpetamise tingimused· Õppekava läbimine vähemalt 80% ulatuses, moodulite vahehindamised on sooritatud positiivsele tulemusele, praktika on läbitud – tunnistus.
· Õppekava läbimine vähem kui 80% ulatuses või kui õppija on osalenud õppetöös, kuid ei ole sooritanud moodulite vahehindamisi positiivsele tulemusele  – tõend läbitud ainete kohta.
Hindamise meetodid ja kriteeriumid· Teoreetilised teadmised – mitteeristav, kirjalik test. Vajalik vähemalt 51% õigeid vastuseid. · Praktilised oskused (esmaabi, ergonoomika, hooldusvõtted, abivahendite kasutamine, puhastustööd) – mitteeristav, oskuse ettenäitamine. Vajalik demonstreerida õigesti kõik küsitud oskused.
· Praktika – mitteristav. Kirjalik tagasiside, mis sisaldab ülevaadet praktikandi peamistest tööülesannetest, tema oskustest ja tugevustest ning arengusoovitustest. Vajalik läbida 100% ettenähtud praktikatundidest.
Õpiväljundid· Teab sotsiaalhoolekande väärtuseid ja õigusakte, hindab oma tegevust eetilisest aspektist ning täidab andmekaitse eeskirju ja konfidentsiaalsusnõudeid.
· Arvestab kliendi kui terviku eripära, abivajadust, arengutaset ja keskkonda.
· Rakendab hea suhtlemise peamisi võtteid, teeb koostööd abivajaja lähedaste ja võrgustikuga ning oskab toetada lähedasi leina korral.
· Tunneb ära enamlevinud haigussümptomid, teab nende puhul abistamis- ja hooldusvõtteid, abistab õendustoimingutel ning teab tervist ja elukvaliteeti mõjutavaid tegureid.
· Kasutab ergonoomilisi töövõtteid, teab erinevaid abivahendeid hooldamiseks ja hügieenitoiminguteks, sh juhendab klienti isiklike abivahendite kasutamisel.
· Teeb vajalikke hooldustegevusi lähtudes hooldusplaanist ja abivajaja seisundist, hooldab klienti erinevate haiguste ja erivajaduste korral, sh hooldab ja korrastab surijat.
· Korraldab erinevaid vajalikke majapidamistöid, valdab kaasaegseid võtteid koristamisel, kasutab erinevaid puhastusvahendeid ja isikukaitsevahendeid.
Omandatav kompetentsKoolitus annab ettevalmistuse hooldustöötaja tase 3 kutse taotlemiseks.
Koolitus annab ettevalmistuse hooldustöötaja ametiks vastavalt sotsiaalhoolekande seaduse §-le 22 lg 4 p 2.
Peamised lektorid· Marina Kondoja – OÜ Arstlik Perenõuandla õde-nõustaja, pedagoogika magister, esmaabi koolitaja, täiskasvanute koolitaja tase 5.
· Tiia Kirss – AS Rakvere Haigla siseosakonna õendusjuht.
· Signe Kadastik – AS Rakvere Haigla siseneuroloogia osakonna õde, Perearst Kaja Õunapuu OÜ pereõde, esmaabi koolitaja.
· Velli Ehasalu – OÜ Keerub ja MTÜ Famigo nõustaja ja koolitaja, käitumisteaduste magister, sotsiaaltöötaja kutse tase 7.
· Annely Kaasik – OÜ Keerub koolitaja-nõustaja, sotsiaalteaduste magister, sotsiaaltöötaja kutse tase 6.
Õppematerjalide loendPaavel, V. 2009. Hooliva hooldaja käsiraamat (Tallinn) Andersen, K. jt. 2012.
Omastehooldaja käsiraamat Soots. A. jt.
Omastehooldaja käsiraamat Hellsten, T. 2008.
Kuidas kohtuda inimesega (Pilgrim) Asberg, M. jt. 2011.
Hooldus erinevate haiguste korral ja ravimiõpetuse alused (AS Atlex)
Täiendav kirjanduse loetelu edastatakse õppijatele lektorite poolt ainetundides.
Õppekeskkonna kirjeldusÕppetöö toimub OÜ Keerub õppeklassis Tallinna tn 21, Rakveres. Klass on varustatud õppetööks vajalike tehniliste vahenditega (dataprojektor, arvuti, teisaldatav pabertahvel koos vastavate kirjutusvahenditega, teisaldatavad toolid ja lauad) ning vastavad tervisekaitse nõuetele. Õppijate kasutuses on kohvinurk ja tualetid ning kasutada saab külmkappi, mikrolaineahju, kohviaparaat ja veeautomaati (külm ja kuum vesi). Praktiliste hooldusvõtete ja -toimingute õpe viiakse läbi hoolduslaboris, kus on olemas hooldustööks vajalik inventar. Vajadusel toimuvad teoreetilised loengud veebikoolitusena. Õppijal on vajalik tagada endale internetiühendusega arvuti või nutiseade.
Hind1 920 € (sisaldab käibemaksu)
Hind sisaldab õppetööd, õppematerjale, kohvipause, tunnistust.