Õppekava nimetusHooldustöötaja koolitus
ÕppekavarühmEakate ja puudega täiskasvanute hooldamine (heaolu õppesuund)
ÕppekeelEesti keel
Õppe eesmärgidVajalike teadmiste ja oskuste arendamine kvaliteetseks sotsiaalhooldustööks.
Õppe kestus4 kuud
Õpingute alustamise tingimused· Soov omandada hooldustöötaja pädevused.
· Hea füüsiline tervis.
· Arvutikasutamise algteadmised.
Õppe kogumaht240 akadeemilist tundi (144 auditoorset tundi, 16 tundi iseseisvat tööd, 80 tundi praktikat)
Õppemoodulite teemad ja õpiväljundidMoodul I – Üldteadmised sotsiaalhoolekandest (12 tundi auditoorne töö)
Eesmärk: Mooduli läbinu teab Eesti sotsiaalhoolekandesüsteemi ja sotsiaalala eetilisi põhimõtteid ning konfidentsiaalsuse printsiipi, teab erinevaid töösuhte vorme ja töötaja õiguseid.  

Käsitletavad teemad:
· Sotsiaalala töötaja eetikakoodeks (2h)
· Sotsiaalhoolekande väärtused ja tegutsemispõhimõtted, sotsiaalhoolekande korraldus ja õiguslikud alused Eestis (4h)
· Tööõigus (4h)
· Andmekaitse ja konfidentsiaalsus klienditöös (2h)

Õpiväljundid:
· Teab sotsiaalhoolekande väärtuseid ja õigusakte, hindab oma tegevust eetilisest aspektist ning täidab andmekaitse eeskirju ja konfidentsiaalsusnõudeid.  

Moodul II – Psühholoogia ja suhtlemisoskused (38 tundi auditoorne töö)
Eesmärk: Mooduli läbinu teab hea suhtlemise võtteid, tunneb inimese arengu iseärasusi ja vajadusi, oskab ennetada tööstressi ja toetada leinajat, mõistab sotsiaalse suhtluse vajalikkust vanemas eas ja oskab leida eakale sobivaid tegevusi.

Käsitletavad teemad:
· Hea suhtlemise peamised oskused (10h)
· Arengupsühholoogia ja abivajadus erinevatel eluetappidel (10h)
· Toimetulek leinaga ja lähedaste toetamine (4h)
· Psühholoogiline toimetulek tööstressiga (4h)
· Eakate vaba aja tegevused ja sotsiaalne suhtlus (10h)  

Õpiväljundid:
· Arvestab kliendi kui terviku eripära, abivajadust, arengutaset ja keskkonda.
· Rakendab hea suhtlemise peamisi võtteid, teeb koostööd abivajaja lähedaste ja võrgustikuga ning oskab toetada lähedasi leina korral.

Moodul – Abistamine elamistoimingutes ja hooldustegevuste läbiviimine 82 tundi auditoorne töö, 80 tundi praktiline töö)
Eesmärk: Mooduli läbinu tunneb ära enamlevinud haigused, oskab anda esmaabi ja jälgida abivajaja seisundit ning abistab õendustoimingutel, teab hooldusplaani koostamise põhimõtteid ja teostab hooldustöid vastavalt plaanile, valdab ergonoomilisi hooldusvõtteid ja oskab abistada eakat erinevatel toimingutel (nt riietumine, hügieen, enesehool, toitumine), teab erisusi erivajadusega inimeste ja surija hoolduses.

Käsitletavad teemad:
· Sotsiaaltervishoid ja enamlevinud terviseprobleemid (12h)
· Esmaabi (16h)
· Hooldusprotsess ja –toimingud, hooldus erinevate haiguste korral (18h)
· Hooldusplaan (6h)
· Ravimiõpetuse alused ja abistamine õendustoimingutel (4h)
· Toitumine ja toitained (4h)
· Seksuaalsuse toetamine (2h)
· Erivajadusega inimeste hooldus (2h)
· Ergonoomika ja hooldusvõtted, hooldusabivahendid, hügieenitoimingud, surija hooldus (18h)

Õpiväljundid:
· Tunneb ära enamlevinud haigussümptomid, teab nende puhul abistamis- ja hooldusvõtteid (sh annab esmaabi), abistab õendustoimingutel ning teab tervist ja elukvaliteeti mõjutavaid tegureid.
· Kasutab ergonoomilisi töövõtteid, teab erinevaid abivahendeid hooldamiseks ja hügieenitoiminguteks, sh juhendab klienti isiklike abivahendite kasutamisel.
· Teeb vajalikke hooldustegevusi lähtudes hooldusplaanist ja abivajaja seisundist, hooldab klienti erinevate haiguste ja erivajaduste korral, sh hooldab ja korrastab surijat.

Moodul IV – Majapidamistööde korraldamine (12 tundi auditoorne töö)
Eesmärk: Mooduli läbinu teab kodukoristuse peamisi võtteid ja vahendeid, oskab abistada majapidamistöödel ja jälgida olmetehnika ohutust, teab tööohutuse põhimõtteid töökeskkonnas.  

Käsitletavad teemad:
· Kodukoristuse põhimõtted ja erinevate puhastusvahendite kasutamine (8h)
· Olmetehnika ja ohutusnõuded, majapidamistööd (2h)
· Tööohutuse põhimõtted (2h)
Õpiväljundid:
· Korraldab erinevaid vajalikke majapidamistöid, valdab kaasaegseid võtteid koristamisel, kasutab erinevaid puhastusvahendeid ja isikukaitsevahendeid.
Õpingute lõpetamise tingimused· Õppekava läbimine vähemalt 80% ulatuses, moodulite vahehindamised on sooritatud positiivsele tulemusele, praktika on läbitud – tunnistus.
· Õppekava läbimine vähem kui 80% ulatuses või kui õppija on osalenud õppetöös, kuid ei ole sooritanud moodulite vahehindamisi positiivsele tulemusele  – tõend läbitud ainete kohta.
Hindamise meetodid ja kriteeriumid· Teoreetilised teadmised – mitteeristav, kirjalik test. Vajalik vähemalt 51% õigeid vastuseid. · Praktilised oskused (esmaabi, ergonoomika, hooldusvõtted, abivahendite kasutamine, puhastustööd) – mitteeristav, oskuse ettenäitamine. Vajalik demonstreerida õigesti kõik küsitud oskused.
· Praktika – mitteristav. Kirjalik tagasiside, mis sisaldab ülevaadet praktikandi peamistest tööülesannetest, tema oskustest ja tugevustest ning arengusoovitustest. Vajalik läbida 100% ettenähtud praktikatundidest.
Omandatav kompetentsKoolitus annab ettevalmistuse hooldustöötaja ametiks vastavalt sotsiaalhoolekande seaduse §-le 22 lg 4 p 2. Koolitus annab ettevalmistuse hooldustöötaja tase 3 kutse taotlemiseks.
Peamised lektorid· Marina Kondoja – OÜ Arstlik Perenõuandla õde-nõustaja, pedagoogika magister, esmaabi koolitaja, täiskasvanute koolitaja tase 5.
· Tiia Kirss – AS Rakvere Haigla siseosakonna õendusjuht.
· Signe Kadastik – AS Rakvere Haigla siseneuroloogia osakonna õde, esmaabi koolitaja.
· Velli Ehasalu – OÜ Mustrimurdja psühhoterapeut ja koolitaja, sotsiaalteaduste magister, sotsiaaltöötaja kutse tase 7.
· Annely Kaasik – MTÜ Famigo koolitaja-nõustaja, sotsiaalteaduste magister, sotsiaaltöötaja kutse tase 6.
Õppematerjalide loendPaavel, V. 2009. Hooliva hooldaja käsiraamat (Tallinn) Andersen, K. jt. 2012.
Omastehooldaja käsiraamat Soots. A. jt.
Omastehooldaja käsiraamat Hellsten, T. 2008.
Kuidas kohtuda inimesega (Pilgrim) Asberg, M. jt. 2011.
Hooldus erinevate haiguste korral ja ravimiõpetuse alused (AS Atlex)
Täiendav kirjanduse loetelu edastatakse õppijatele lektorite poolt ainetundides.
Õppekeskkonna kirjeldusÕppetöö toimub OÜ Keerub õppeklassides Tallinna tn 21, Rakvere ja Laada 3, Rakvere. Klass on varustatud õppetööks vajalike tehniliste vahenditega (dataprojektor, arvuti, teisaldatav pabertahvel koos vastavate kirjutusvahenditega, teisaldatavad toolid ja lauad) ning vastavad tervisekaitse nõuetele. Õppijate kasutuses on kohvinurk ja tualetid ning kasutada saab külmkappi, mikrolaineahju, kohviaparaat ja veeautomaati (külm ja kuum vesi). Praktiliste hooldusvõtete ja -toimingute õpe viiakse läbi hoolduslaboris, kus on olemas hooldustööks vajalik inventar. Vajadusel toimuvad teoreetilised loengud veebikoolitusena. Õppijal on vajalik tagada endale internetiühendusega arvuti või nutiseade.
Hind2 200 € (sisaldab käibemaksu)
Hind sisaldab õppetööd, õppematerjale, kohvipause, tunnistust.