Õppekava nimetusTegevusjuhendaja koolitus
ÕppekavarühmSotsiaaltöö ja nõustamine (tervise ja heaolu õppevaldkond, heaolu õppesuund)
ÕppekeelEesti keel
Õppe eesmärgidVajalike teadmiste ja oskuste arendamine tegevusjuhendaja tööks.
Õppe kestus6 kuud
Õpingute alustamise tingimused· Töötamine või soov asuda tööle tegevusjuhendajana.
· Vähemalt keskharidus.
· Hea füüsiline tervis.
· Arvutikasutamise algteadmised.
· Kasuks tuleb eelnev töökogemus erihoolekande- või rehabilitatsioonivaldkonnas.
Õppe kogumaht260 akadeemilist tundi (176 auditoorset tundi, 30 tundi praktilist tööd, 38 tundi iseseisvat tööd, 16 tundi lõputööd)
Õppemoodulite eesmärgid, teemad, tulemused ja õpiväljundidMoodul I – Üldteadmised – psüühilise erivajadusega inimene ja hoolekandeteenused (32 tundi auditoorne töö, 2 tundi praktiline töö)
Eesmärk: Mooduli läbinu orienteerub erihoolekandesüsteemi olemuses, on teadlik klienditöö eetilistest põhimõtetest, teab inimese arengu iseärasusi ning väärtustab meeskonnatöö vajalikkust tööprotsessis.

Moodulis käsitletavad teemad:
· Psüühilise erivajadusega inimeste hoolekanne
· Eetika hoolekandes
· Arengupsühholoogia alused ja arenguvaldkondade iseärasused puuetega inimestel
· Meeskonnatöö alused

Mooduli läbinu teab ja tunneb:
· Erihoolekandeteenuseid ja nende olemust
· Erihoolekande valdkonda reguleerivat seadusandlust
· Eetilise käitumise põhimõtteid töötades erivajadustega isikutega
· Iseenese väärtusi ja hoiakuid
· Teenust saavate isikute õigusi
· Inimese arengu etappe
· Meeskonnatöö põhimõtteid

Mooduli läbinu oskab:
· Orienteeruda erihoolekandeteenustes
· Kasutada kaasaegseid suhtumismudeleid
· Ära tunda vajadusi elukaare erinevatel etappidel ning kasutada neid teadmisi klienditöös
· Osaleda meeskonnatöös

Õpiväljundid:
· Teab erihoolekandeteenuseid, nende sihtrühmi ja valdkonda reguleerivat seadusandlust, järgib meeskonnatöö põhimõtteid ja sotsiaalala töötaja kutse-eetikat.  

Moodul II – Põhiained – erihoolekandeteenuseid tarbivad sihtrühmad (56 tundi auditoorne töö, 28 tundi praktiline töö)
Eesmärk: Mooduli läbinu eristab erihoolekandeteenuseid tarbivaid sihtrühmi, lähtuvalt arengust ja tegevusvõime tasemest, tunneb ära nende erivajadused ja oskab rakendada neid teadmisi oma töös.  

Moodulis käsitletavad teemad:
· Psüühikahäired
· Vaimupuue
· Liitpuue
· Suhtlemise alused ja eripärad suhtlemisel psüühikahäirega inimestega
· Tegevusvõime, eesmärgistatud tegevus

Mooduli läbinu teab ja tunneb:
· Erihoolekandeteenuseid kasutavaid sihtrühmi
· Erinevate sihtrühmade diagnoosiga kaasnevaid sümptomeid, prognoose
· Inimese füüsilise, kognitiivse ja sotsiaal-emotsionaalse arengu etappe
· Tegevusvõimet mõjutavaid tegureid
· Eesmärgistatud tegevuse olemust ja mõju inimese tegevusvõimele
· Ravimite manustamise viise, enamtarvitatavaid ravimeid ja nende kõrvalmõjusid
· Suhtlemise põhiprotsesse
· Kommunikatsioonibarjääre ja suhtlemispiiranguid

Mooduli läbinu oskab:
· Eristada erihoolekandeteenuseid tarbivaid sihtrühmi
· Ära tunda diagnoosidega kaasnevaid sümptomeid
· Luua toetavat keskkonda erinevatele sihtrühmadele
· Kasutada erinevaid juhendamisvõtteid lähtuvalt isiku arengutasemest
· Kujundada teenust saava isiku päeva lähtuvalt tegevuste erinevast eesmärgist
· Valida teenust saavatele isikutele olulisi ja tema tegevusvõimet toetavaid, arendavaid tegevusi
· Märgata ravimi kõrvalmõjust tingitud terviseprobleeme
· Määrata teenust saava isiku kommunikatsioonitaset
· Toetada teenust saavat isikut suhtlemispiirangute korral

Õpiväljundid:
· Kasutab sobivaid suhtlemisvõtteid vastavalt kliendi arenguetapile ja vajadustele, toetab klienti konfliktide lahendamisel ja sotsiaalsete käitumisnormide omandamisel.
· Teab psüühikahäirete sümptomeid ja inimese tegevusvõimet mõjutavaid tegureid ning intellektihäire ja vaimse tervise probleemidega täiskasvanute peamisi eripärasid, valib kliendile tema tegevusvõimet toetavaid ja arendavaid tegevusi.
· Teeb koostööd kliendi võrgustiku ja teiste spetsialistidega; toetab klienti asjaajamistel, teenuste tarbimisel ja IKT-vahendite kasutamisel.
· Toetab klienti töö- ja õppimisharjumuste kujundamisel ning sobiva hõive leidmisel, suunab või kaasab klienti vabaajategevustesse.  

Moodul III – Põhioskused – klienditöö alused (48 tundi auditoorne töö, 30 tundi praktiline töö) Eesmärk: Mooduli läbinu teab oma töörolle ning oskab kasutada nii iseennast kui tegevust klienditöö peamise vahendina, on võimeline hindama psüühilise erivajadusega inimese tegevusvõimet, valdab klienditöö enamlevinud meetodeid, suudab koostada psüühilise erivajadusega inimestele tegevusplaani ning organiseerida selle alusel igapäevast tööd teenust saava isikuga, korrektselt dokumenteerida isikuga seotud tegevusi.

Moodulis käsitletavad teemad:
· Tegevusjuhendaja töövaldkond ja rollid
· Tegevuse analüüs ja kohandamine
· Tegevusvõime hindamine
· Klienditöö meetodid
· Peamised töövõtted igapäevases hoolduses
· Tegevusplaani koostamine
· Terviseseisundi jälgimine ja ravimiõpetuse alused

Mooduli läbinu teab ja tunneb:
· Tegevusjuhendaja töövaldkonda ja töörolle
· Tunneb ära stressiilmingud iseendal ja teab stressijuhtimise viise
· Tegevuse analüüsi põhimõtteid
· Tegevusvõime hindamise protsessi
· Erinevaid juhendamise võtteid
· Klienditöö erinevaid meetodeid
· Peamisi töövõtteid igapäevase hoolduse korraldamisel
· Tegevusplaani koostamise põhimõtteid
· Tervisesesundi jälgimise vajalikkust

Mooduli läbinu oskab:
· Tegevust analüüsida ning analüüsitud tegevusi klienditöös kasutada
· Psüühikahäirega isiku inimese tegevusvõimet hinnata
· Hindamistulemusi dokumenteerida
· Kasutada erinevaid klienditöö meetodeid
· Kasutada peamisi hooldusvõtteid
· Koostada tegevusplaani
· Tegevusplaani alusel klienditööd korraldada
· Tunda ära terviseseisundi muutusi
· Kasutada esmaabivõtteid

Õpiväljundid:
· Teab ravimite manustamise viise, jälgib kliendi terviseseisundit, valdab peamisi töövõtteid igapäevase hoolduse korraldamisel, juhendab klienti abivahendite kasutamisel ja annab esmaabi.
· Teab tegevusjuhendaja töövaldkonda ja –rolle, ennetab läbipõlemist ja valib sobivaid viise stressi juhtimiseks.
· Hindab kliendi tegevusvõimet ja kõrvalabi vajadust, valdab erinevaid klienditöö meetodeid ja juhendamise võtteid, võimestab klienti ja aitab kujundada tervislikku eluviisi.
· Koostab kliendile tegevusplaani ja toetab klienti igapäevaelu toimingute planeerimisel, eelarve koostamisel ja majapidamise korraldamisel.

Moodul IV – Spetsiifilised oskused klienditöös (40 tundi auditoorset tööd, 8 tundi praktilist tööd) Eesmärk: Mooduli läbinu oskab kasutada erinevaid spetsiifilisi klienditöö meetodeid, on võimeline juhendama tegevusi rühmas, tuleb toime probleemse käitumise juhtimisega, oskab märgata teenust saavate isikute seksuaalkäitumist ja on teadlik, kuidas seda juhendada ning on oskuslik kasutama klienditöös erinevaid loovtegevusi.  

Moodulis käsitletavad teemad:
· Rühmatöö klienditöös
· Probleemse käitumise juhtimine
· Seksuaalsus ja seksuaalkasvatus
· Teraapilised ja arendavad tegevused klienditöös

Mooduli läbinu teab ja tunneb:
· Rühmatöö teoreetilisi aluseid
· Probleemse käitumise olemust, põhjuseid ja peamisi juhendamisvõtteid
· Seksuaalse arengu etappe
· Loovuse mõju inimesele

Mooduli läbinu oskab:
· Planeerida ja juhendada tegevuslikke rühmi
· Hinnata rühmakorra tulemuslikkust
· Lahendada esilekerkivaid probleeme rühmatöös
· Välja selgitada teenust saava isiku probleemse käitumise põhjused ja eesmärgid
· Kasutada erinevaid juhendamisvõtteid käitumise muutumiseks
· Hinnata teenust saava isiku seksuaalarengut
· Ära tunda ja juhendada teenust saava isiku seksuaalkäitumist
· Ära tunda väärkohtlemise ilminguid ja väärkohtlemine koheselt lõpetada
· Kasutada peamisi strateegiaid töös ohvri ja toimepanijaga
· Kasutada loovaid tegevusi klienditöös

Õpiväljundid:
· Teab rühmatöö teoreetilisi aluseid, planeerib ja juhendab tegevuslikku rühma ning kasutab loovaid tegevusi klienditöös. Teab seksuaalse arengu etappe ja tervisliku seksuaalkäitumise kujundamise võtteid, tunneb ära väärkohtlemise ilmingud ja reageerib väärkohtlemise peatamiseks.
· Tunneb ära kliendi probleemse käitumise ning oskab välja selgitada selle põhjuseid ja juhendab klienti käitumise muutmiseks.

Lõputöö – Tegevusplaani koostamine teenust saavale isikule (16 tundi iseseisvat tööd) Sisu:
· Teenust saava isiku vaatlusraport
· Rehabilitatsiooniplaanis kirjeldatud üldeesmärkide loetelu
· Alaeesmärgid
· Kokkulepped, tegevused alaeesmärkide saavutamiseks
· Tulemuste hindamine
Õpingute lõpetamise tingimused· Õppekava läbimine vähemalt 80% ulatuses, moodulite vahehindamised on sooritatud positiivsele tulemusele, lõputöö on kaitstud – tunnistus.
· Õppekava läbimine vähem kui 80% ulatuses või kui õppija on osalenud õppetöös, kuid ei ole sooritanud moodulite vahehindamisi positiivsele tulemusele või pole kaitsnud lõputööd – tõend läbitud ainete kohta.
Hindamise meetodid ja kriteeriumid· Teoreetilised teadmised – mitteeristav, kirjalik test. Vajalik vähemalt 51% õigeid vastuseid.
· Praktilised oskused (esmaabi, hooldusvõtted, probleemse käitumise äratundmine, päevaplaani koostamine) – mitteeristav, oskuste ettenäitamine. Vajalik demonstreerida õigesti kõik oskused.
· Lõputöö – mitteristav, tegevusplaani kirjalik esitamine ja suuline kaitsmine.
Omandatavad kompetentsid· Kliendi sotsiaalsete oskuste arendamine.
· Kliendi tegevusvõime arendamine, säilitamine ja toetamine.
· Kliendi juhendamine ja toetamine igapäevaelu toimingutest.
· Kliendi toetamine võimetekohasel panustamisel ühiskond.
· Kliendi toetamine asjaajamise korraldamisel.
· Kliendi juhendamine ja toetamine vabaajategevustes.
· Kliendiga seotud võrgustiku loomine ja hoidmine. Koolitus annab ettevalmistuse tegevusjuhendaja tööks vastavalt sotsiaalhoolekande seaduse §-le 86 lg 1 p 1. Koolitus annab ettevalmistuse sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialist tase 4, tegevusjuhendaja kutse taotlemiseks.
Peamised lektorid· Marina Kondoja – OÜ Arstlik Perenõuandla õde-nõustaja, pedagoogika magister, esmaabi koolitaja, täiskasvanute koolitaja tase 5.
· Inga Karton – Marienthali Kliiniku kliiniline psühholoog, motiveeriva intervjueerimise treener, koolitaja, kliinilise psühholoogi kutse tase 7.
· Signe Kadastik – AS Rakvere Haigla erakorralise meditsiini osakonna õde, esmaabi koolitaja.
· Aet Olle – Põlva Valla Hooldekodu juhataja, hooldustöötajate koolitaja. Velli Ehasalu – OÜ Keerub ja MTÜ Famigo nõustaja ja koolitaja, sotsiaalteaduste magister, sotsiaaltöötaja kutse tase 7.
· Annely Kaasik – OÜ Keerub koolitaja-nõustaja, sotsiaalteaduste magister, sotsiaaltöötaja kutse tase 6.
Õppematerjalide loendKlaasen, A. jt. 2010. Tegevusjuhendaja käsiraamat (TAI, Tallinn). Tõnisson, U. jt. 2011.
Probleemse käitumise ennetamise ja juhendamise hea tava käsiraamat (MTÜ Hoolekande Ekspertiisi- ja Nõustamiskeskus).
Täiendav kirjanduse loetelu edastatakse õppijatele lektorite poolt ainetundides.
Õppekeskkonna kirjeldusÕppetöö toimub OÜ Keerub õppeklassis Tallinna tn 21, Rakveres. Klass on varustatud õppetööks vajalike tehniliste vahenditega (dataprojektor, arvuti, teisaldatav pabertahvel koos vastavate kirjutusvahenditega, teisaldatavad toolid ja lauad) ning vastavad tervisekaitse nõuetele. Õppijate kasutuses on kohvinurk ja tualetid ning kasutada saab külmkappi, mikrolaineahju, kohviaparaat ja veeautomaati (külm ja kuum vesi).
Vajadusel toimuvad teoreetilised loengud veebikoolitusena. Õppijal on vajalik tagada endale internetiühendusega arvuti või nutiseade.
Hind2 300 € (sisaldab käibemaksu)
Hind sisaldab õppetööd, õppematerjale, kohvipause, tunnistust.