Õppekava nimetusTegevusjuhendaja koolitus
ÕppekavarühmSotsiaaltöö ja nõustamine (tervise ja heaolu õppevaldkond, heaolu õppesuund)
ÕppekeelEesti keel
Õppe eesmärgidVajalike teadmiste ja oskuste arendamine tegevusjuhendaja tööks.
Õppe kestus6 kuud
Õpingute alustamise tingimused· Töötamine või soov asuda tööle tegevusjuhendajana.
· Vähemalt keskharidus.
· Hea füüsiline tervis.
· Arvutikasutamise algteadmised.
· Kasuks tuleb eelnev töökogemus erihoolekande- või rehabilitatsioonivaldkonnas.
Õppe kogumaht260 akadeemilist tundi (176 auditoorset tundi, 30 tundi praktilist tööd, 38 tundi iseseisvat tööd, 16 tundi lõputööd)
Õppe sisuMoodul I – Üldteadmised – psüühilise erivajadusega inimene ja hoolekandeteenused (34 tundi)
· Psüühilise erivajadusega inimeste hoolekanne
· Eetika hoolekandes
· Arengupsühholoogia alused ja arenguvaldkondade iseärasused puuetega inimestel
Meeskonnatöö alused Moodul II – Põhiained – erihoolekandeteenuseid tarbivad sihtrühmad (84 tundi)
· Psüühikahäired
· Vaimupuue
· Liitpuue
· Suhtlemise alused ja eripärad suhtlemisel psüühikahäirega inimestega
· Tegevusvõime, eesmärgistatud tegevus
Moodul III – Põhioskused – klienditöö alused (78 tundi)
· Tegevusjuhendaja töövaldkond ja rollid
· Tegevuse analüüs ja kohandamine
· Tegevusvõime hindamine
· Klienditöö meetodid
· Peamised töövõtted igapäevases hoolduses
· Tegevusplaani koostamine
· Terviseseisundi jälgimine ja ravimiõpetuse alused
Moodul IV – Spetsiifilised oskused klienditöös (48 tundi)
· Rühmatöö klienditöös
· Probleemse käitumise juhtimine
· Seksuaalsus ja seksuaalkasvatus
· Teraapilised ja arendavad tegevused klienditöös
Lõputöö – Tegevusplaani koostamine teenust saavale isikule (16 tundi)
· Teenust saava isiku vaatlusraport
· Rehabilitatsiooniplaanis kirjeldatud üldeesmärkide loetelu
· Alaeesmärgid
· Kokkulepped, tegevused alaeesmärkide saavutamiseks
· Tulemuste hindamine
Õpingute lõpetamise tingimused· Õppekava läbimine vähemalt 80% ulatuses, moodulite vahehindamised on sooritatud positiivsele tulemusele, lõputöö on kaitstud – tunnistus.
· Õppekava läbimine vähem kui 80% ulatuses või kui õppija on osalenud õppetöös, kuid ei ole sooritanud moodulite vahehindamisi positiivsele tulemusele või pole kaitsnud lõputööd – tõend läbitud ainete kohta.
Hindamise meetodid ja kriteeriumid· Teoreetilised teadmised – mitteeristav, kirjalik test. Vajalik vähemalt 51% õigeid vastuseid. · Praktilised oskused (esmaabi, hooldusvõtted, probleemse käitumise äratundmine, päevaplaani koostamine) – mitteeristav, oskuste ettenäitamine. Vajalik demonstreerida õigesti kõik oskused. · Lõputöö – mitteristav, tegevusplaani kirjalik esitamine ja suuline kaitsmine.
Õpiväljundid· Teab erihoolekandeteenuseid, nende sihtrühmi ja valdkonda reguleerivat seadusandlust, järgib meeskonnatöö põhimõtteid ja sotsiaalala töötaja kutse-eetikat.
· Kasutab sobivaid suhtlemisvõtteid vastavalt kliendi arenguetapile ja vajadustele, toetab klienti konfliktide lahendamisel ja sotsiaalsete käitumisnormide omandamisel.
· Teab psüühikahäirete sümptomeid ja inimese tegevusvõimet mõjutavaid tegureid ning intellektihäire ja vaimse tervise probleemidega täiskasvanute peamisi eripärasid, valib kliendile tema tegevusvõimet toetavaid ja arendavaid tegevusi.
· Teab ravimite manustamise viise, jälgib kliendi terviseseisundit, valdab peamisi töövõtteid igapäevase hoolduse korraldamisel, juhendab klienti abivahendite kasutamisel ja annab esmaabi.
· Teab tegevusjuhendaja töövaldkonda ja –rolle, ennetab läbipõlemist ja valib sobivaid viise stressi juhtimiseks.
· Hindab kliendi tegevusvõimet ja kõrvalabi vajadust, valdab erinevaid klienditöö meetodeid ja juhendamise võtteid, võimestab klienti ja aitab kujundada tervislikku eluviisi.
· Koostab kliendile tegevusplaani ja toetab klienti igapäevaelu toimingute planeerimisel, eelarve koostamisel ja majapidamise korraldamisel.
· Toetab klienti töö- ja õppimisharjumuste kujundamisel ning sobiva hõive leidmisel, suunab või kaasab klienti vabaajategevustesse.
· Teab rühmatöö teoreetilisi aluseid, planeerib ja juhendab tegevuslikku rühma ning kasutab loovaid tegevusi klienditöös. Teab seksuaalse arengu etappe ja tervisliku seksuaalkäitumise kujundamise võtteid, tunneb ära väärkohtlemise ilmingud ja reageerib väärkohtlemise peatamiseks.
· Tunneb ära kliendi probleemse käitumise ning oskab välja selgitada selle põhjuseid ja juhendab klienti käitumise muutmiseks.
· Teeb koostööd kliendi võrgustiku ja teiste spetsialistidega; toetab klienti asjaajamistel, teenuste tarbimisel ja IKT-vahendite kasutamisel.
Omandatavad kompetentsid· Kliendi sotsiaalsete oskuste arendamine.
· Kliendi tegevusvõime arendamine, säilitamine ja toetamine.
· Kliendi juhendamine ja toetamine igapäevaelu toimingutest. Kliendi juhendamine ja toetamine vabaajategevustes.
· Kliendiga seotud võrgustiku loomine ja hoidmine.
· Koolitus annab ettevalmistuse sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialist tase 4, tegevusjuhendaja kutse taotlemiseks. Koolitus annab ettevalmistuse tegevusjuhendaja tööks vastavalt sotsiaalhoolekande seaduse §-le 86 lg 1 p 1.
Peamised lektorid· Marina Kondoja – OÜ Arstlik Perenõuandla õde-nõustaja, pedagoogika magister, esmaabi koolitaja, täiskasvanute koolitaja tase 5.
· Inga Karton, PhD – Marienthali Kliiniku kliiniline psühholoog, motiveeriva intervjueerimise treener, koolitaja, kliinilise psühholoogi kutse tase 7.
· Signe Kadastik – AS Rakvere Haigla erakorralise meditsiini osakonna õde, Perearst Kaja Õunapuu OÜ pereõde, esmaabi koolitaja.
· Aet Olle – Põlva Valla Hooldekodu juhataja, hooldustöötajate koolitaja. Velli Ehasalu – OÜ Keerub ja MTÜ Famigo nõustaja ja koolitaja, käitumisteaduste magister, sotsiaaltöötaja kutse tase 7.
· Annely Kaasik – OÜ Keerub koolitaja-nõustaja, sotsiaalteaduste magister, sotsiaaltöötaja kutse tase 6.
Õppematerjalide loendKlaasen, A. jt. 2010. Tegevusjuhendaja käsiraamat (TAI, Tallinn). Tõnisson, U. jt. 2011.
Probleemse käitumise ennetamise ja juhendamise hea tava käsiraamat (MTÜ Hoolekande Ekspertiisi- ja Nõustamiskeskus).
Täiendav kirjanduse loetelu edastatakse õppijatele lektorite poolt ainetundides.
Õppekeskkonna kirjeldusÕppetöö toimub OÜ Keerub õppeklassis Tallinna tn 21, Rakveres. Klass on varustatud õppetööks vajalike tehniliste vahenditega (dataprojektor, arvuti, teisaldatav pabertahvel koos vastavate kirjutusvahenditega, teisaldatavad toolid ja lauad) ning vastavad tervisekaitse nõuetele. Õppijate kasutuses on kohvinurk ja tualetid ning kasutada saab külmkappi, mikrolaineahju, kohviaparaat ja veeautomaati (külm ja kuum vesi).
Vajadusel toimuvad teoreetilised loengud veebikoolitusena. Õppijal on vajalik tagada endale internetiühendusega arvuti või nutiseade.
Hind2 300 € (sisaldab käibemaksu)
Hind sisaldab õppetööd, õppematerjale, kohvipause, tunnistust.