ÕPPEKAVA

Õppekava nimetusTugiisiku koolitus
ÕppekavarühmSotsiaaltöö ja nõustamine (tervise ja heaolu õppevaldkond, heaolu õppesuund)
ÕppekeelEesti keel
Õppe eesmärgidVajalike teadmiste ja oskuste arendamine tugiisiku tööks.
Õppe kestus4 kuud
Õpingute alustamise tingimused· Töötamine või soov asuda tööle tugiisikuna.
· Arvutikasutamise algteadmised.
· Ei oma töötamise piiranguid lähtuvalt lastekaitseseaduse § 20 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 25 lõike 2 punktis 1 esitatule.
· Kutse taotlemise korral vähemalt keskharidus.
Õppe kogumaht280 akadeemilist tundi (160 auditoorset tundi, 40 tundi iseseisvat tööd, 80 tundi juhendatud praktikat)
Õppe sisuÜldteadmised sotsiaalhoolekandest (14 tundi auditoorne töö)
Käsitletavad teemad:
· Sotsiaalala töötaja eetikakoodeks
· Sotsiaalhoolekande väärtused ja tegutsemispõhimõtted
· Sotsiaalhoolekande korraldus ja õiguslikud alused Eestis
Õpiväljundid:
· Teab sotsiaalhoolekande väärtuseid ja õigusakte, järgib sotsiaalala töötaja kutse-eetika põhimõtteid.

Kliendi sotsiaalsete oskuste arendamine (18 tundi auditoorne töö)
Käsitletavad teemad:
· Suhtlemisoskused ja konflikti lahendamine
· Kultuurilised ja religioossed erisused
· Kiindumushäired ja tähenduslik käitumine
Õpiväljundid:
· Kasutab sobivaid suhtlemisviise vastavalt kliendi eripärale, juhendab klienti suhtlemisel erinevates olukordades ja abistab klienti konfliktide lahendamisel.
· Märkab tähenduslikku käitumist ja aitab kliendil oma käitumist reguleerida, teavitab abivajajast vastavalt kehtivale õigusele.
· Teab traumeeritud lapse käitumise iseärasusi ja tema toetamiseks sobilikke võtteid.
 
Kliendi tegevusvõime arendamine, säilitamine ja toetamine (26 tundi auditoorne töö)
Käsitletavad teemad:
· Kliendi tegevusvõime ja kõrvalabi vajaduse hindamine
· Päevaplaani koostamine ja elluviimise toetamine
· Nõustamisoskused
· Kliendi tervisekäitumise kujundamine, sh seksuaalkäitumine
Õpiväljundid:
· Hindab kliendi tugevusi ja abivajadust, abistab klienti eesmärkide seadmisel ja saavutamisel, kujundab kliendi tervislikku käitumist.
· Valdab esmaseid võtteid abivajaja nõustamiseks.
 
Kliendi juhendamine ja toetamine igapäevaelu toimingutes (10 tundi auditoorne tööd)
Käsitletavad teemad:
· Pere-eelarve koostamine
· Eneseteeninduse oskuste kujundamine ja toetamine
· Juhendamine majapidamistöödel
Õpiväljundid:
· Juhendab ja toetab klienti igapäevaelu toimingute planeerimisel ja teostamisel.

Kliendi toetamine võimetekohasel panustamisel hõivesse ja ühiskonda (16 tundi auditoorne töö)
Käsitletavad teemad:
· Arengupsühholoogia ja elukaar
· Hõive ja vaba aja tegevuste planeerimine
· Motiveerimine ja tagasisidestamine
Õpiväljundid:
· Toetab klienti võimetekohase hõivega tegelemisel ja hõiveharjumuse kujundamisel.
· Teab inimese arenguetappe ja arvestab seda hõive planeerimisel.

Toetamine asjaajamise korraldamisel ja võrgustikutöö (4 tundi auditoorne töö)
Käsitletavad teemad:
· Juhtumikorraldus ja võrgustikutöö
Õpiväljund:
· Teab juhtumikorralduse põhimõtteid, teeb võrgustikutööd, juhendab klienti asjaajamistel ja toetab teda töö- või õppeprotsessis.

Töö erinevate sihtgruppidega ja psühholoogiline toimetulek (56 tundi auditoorne töö, 80 tundi praktiline töö
Käsitletavad teemad:
· Teenused ja hooldus erivajadustega inimestele
· Teenused erivajadustega lastele ja toimetulek lapse probleemse käitumisega
· Teenused asenduskodust ellu astujatele
· Teenused pagulastele
· Teenused eakatele
· Ohvriabi teenused
· Teenused vanglast vabanenutele
· Sõltuvushäirega isiku pere toetamine
· Toimetulek keeruliste klientidega ja läbipõlemise ennetamine
Õpiväljundid:
· Teab sotsiaalvaldkonna erinevaid sihtgruppe ja nende abistamise võimalusi.
· Toetab õpetaja tööd ja lapsevanemaid laste kasvatamisel.
· Teab väärkohtlemise erinevaid vorme ja ohumärke, oskab olla toeks väärkoheldud kliendile.

Esmaabi põhikoolitus (16 tundi auditoorne töö)
Õpiväljundid:
Oskab anda esmaabi.
Õpingute lõpetamise tingimused· Õppekava läbimine vähemalt 80% ulatuses, moodulite vahehindamised on sooritatud positiivsele tulemusele, lõputöö on kaitstud – tunnistus.
· Õppekava läbimine vähem kui 80% ulatuses või kui õppija on osalenud õppetöös, kuid ei ole sooritanud moodulite vahehindamisi positiivsele tulemusele – tõend läbitud ainete kohta.
Hindamise kriteeriumid· Teoreetilised teadmised – mitteeristav, kirjalik test. Vajalik vähemalt 51% õigeid vastuseid. · Praktilised oskused (esmaabi) – mitteeristav, oskuse ettenäitamine. Vajalik demonstreerida õigesti kõik küsitud oskused.
· Praktika – mitteeristav, kirjalik tagasiside, mis sisaldab ülevaadet praktikandi peamistest tööülesannetest, tema tugevustest ning arendamist vajavatest teadmistest ja oskustest. Vajalik läbida 100% ettenähtud praktikatundidest.
Õpiväljundid· Teab sotsiaalhoolekande väärtuseid ja õigusakte, järgib sotsiaalala töötaja kutse-eetika põhimõtteid.
· Teab sotsiaalvaldkonna erinevaid sihtgruppe ja nende abistamise võimalusi.
· Kasutab sobivaid suhtlemisviise vastavalt kliendi eripärale, juhendab klienti suhtlemisel erinevates olukordades.
· Hindab kliendi tugevusi ja abivajadust, abistab klienti eesmärkide seadmisel ja saavutamisel, kujundab kliendi tervislikku käitumist.
· Teab juhtumikorralduse põhimõtteid, teeb võrgustikutööd, juhendab klienti asjaajamistel ja toetab teda töö- või õppeprotsessis.
· Toetab klienti võimetekohase hõivega tegelemisel ja hõiveharjumuse kujundamisel.
· Juhendab ja toetab klienti igapäevaelu toimingute planeerimisel ja teostamisel.
· Märkab tähenduslikku käitumist ja aitab kliendil oma käitumist reguleerida, teavitab abivajajast vastavalt kehtivale õigusele.
· Valdab esmaseid võtteid abivajaja nõustamiseks ja abistab klienti konfliktide lahendamisel.
· Teab väärkohtlemise erinevaid vorme ja ohumärke, oskab olla toeks väärkoheldud kliendile.
· Teab lapse arenguetappe ja traumeeritud lapse käitumise iseärasusi, toetab õpetaja tööd ja lapsevanemaid laste kasvatamisel.
· Oskab anda esmaabi.
Omandatav kompetentsKoolitus annab ettevalmistuse tugiisiku tööks (sotsiaalhoolekande seaduse § 23).
Koolitus annab ettevalmistuse sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialisti tase 4 kutse taotlemiseks.
Peamised lektorid· Marina Kondoja – OÜ Arstlik Perenõuandla õde-nõustaja, pedagoogika magister, esmaabi koolitaja, täiskasvanute koolitaja tase 5.
· Signe Kadastik – AS Rakvere Haigla erakorralise meditsiini osakonna õde, esmaabi koolitaja.
· Aet Olle – Põlva Valla Hooldekodu juhataja, hooldustöötajate koolitaja.
· Velli Ehasalu – OÜ Keerub ja MTÜ Famigo nõustaja ja koolitaja, sotsiaalteaduste magister, sotsiaaltöötaja kutse tase 7.
· Annely Kaasik – OÜ Keerub koolitaja-nõustaja, sotsiaalteaduste magister, sotsiaaltöötaja kutse tase 6.
· Tiina Pihlak – eripedagoog, haridusteaduse magister.
· Lisaks külalislektorid erinevatest sotsiaalvaldkondadest, kes annavad ülevaate sihtgrupipõhistest teenustest, nt pagulaskeskus, ohvriabi, asenduskodu jms.
Õppematerjalide loendKirjanduse loetelu edastatakse õppijatele lektorite poolt ainetundides.
Õppekeskkonna kirjeldusÕppetöö toimub OÜ Keerub õppeklassis Tallinna tn 21, Rakveres. Klass on varustatud õppetööks vajalike tehniliste vahenditega (dataprojektor, arvuti, teisaldatav pabertahvel koos vastavate kirjutusvahenditega, teisaldatavad toolid ja lauad) ning vastavad tervisekaitse nõuetele. Õppijate kasutuses on kohvinurk ja tualetid ning kasutada saab külmkappi, mikrolaineahju, kohviaparaat ja veeautomaati (külm ja kuum vesi).
Vajadusel toimuvad teoreetilised loengud veebikoolitusena. Õppijal on vajalik tagada endale internetiühendusega arvuti või nutiseade.
Hind2 160 € (sisaldab käibemaksu)
Hind sisaldab õppetööd, õppematerjale, kohvipause, tunnistust.