Hindamismetoodika HAMET on tööealiste erivajadusega inimeste kutsesobivuse, võimete ja töökäitumise eelhindamiseks kasutatav spetsiaalne testide kogumik. Tegemist on standardiseeritud testiga, mis sisaldab erinevate ülesannete sooritusi ning erivajadusega inimese töökäitumise hindamist. Testimise tulemusena on võimalik anda hinnang, millises vormis ja milliseid tööülesandeid oleks inimene võimeline täitma ning kuidas oleks võimalik tema töövõimet arendada.

Sihtgrupid

1.1. HAMET 2 sihtgrupp on intellektipuudeta erivajadustega inimesed, kutseõppesse suunduvad noored (sh õpiraskuste- ja käitumishäiretega) ja tööturu riskigrupid,

1.2. HAMET-E sihtgrupp on intellekti- või liitpuudega erivajadustega inimesed.

Hindamismeetodi kasulikkus

  1. saad objektiivse hinnangu töö tegemise võimekusest olulistes valdkondades;
  2. saadud teave võimaldab anda arengudiagnostilisi  soovitusi;
  3. testi tulemus näitab suuna erinevatele valikutele ameti õppimisel ja tööturule suundumisel.

Ajakulu

Test võtab aega olenevalt kliendi tasemest 1-2 päeva ja seda on võimalik sooritada nii individuaalselt kui grupis (kaks inimest korraga).

Testimise protsess

 HAMET testi sooritamisel teostatakse valik kõigi faktorite ülesannetest. Soovitatav on sooritada kõik kohustuslikud ülesanded, kui see ei ole mingil põhjusel võimalik, siis asendada need soovituslike ülesannetega. Enne testülesande juurde asumist harjutatakse iga ülesannet. Harjutamise aeg ei ole piiratud. Testülesannet hakatakse lahendama kui on näha, et edasine harjutamine enam tulemust ei paranda.

Järgmise sammuna sooritatakse testülesanne ja hinnatakse. Hindamiseks on välja töötatud konkreetsed juhendid. Kõikide, välja arvatud rutiini ja tempo ülesannete juures hinnatakse nii tehtu kvaliteeti kui ka selleks kulunud aega.

Tulemuste hindamine. Testimisel saadud tulemuste põhjal koostatakse arvuti abil HAMET 2 – profiil, kus on alamtestide kvaliteedihinnete ja ajaliste väärtuste kõrval arvesse võetud ka kuue faktori keskmised ja koguväärtused.

Tegevuskava

Jrk nrTegevusIndividuaalne sooritamine ja juhendamineTestimine kahekaupa (testi sooritab kaks isikut samal ajal)
1.Vestlus tellijaga ja testitava inimesega, selgitamaks välja testi sooritamise eesmärki. Vajadusel kogutakse lisainformatsiooni tugivõrgustikult, lähedastelt või testitava kohta koostatud hinnangutest1 tund1+1 tundi
2.Testülesannete selgitamine ja juhendamine, harjutamine8 tundi9 tundi
3.Testülesannete hindamine ja analüüsimine ning interpreteerimine testija poolt1 tund1,5 tundi
4.Testi tulemuste tagasisidestamine ja testitava enda lühikokkuvõte oma sooritustest, motiveeritusest, töösse suhtumisest ja töökäitumisest1 tund1+ 1 tundi
5.Testi tulemuste andmebaasi sisestamine, analüüs ja võrdlemine võrdlusgrupiga, kokkuvõtte kirjalik koostamine1 tund1,5 tundi
KOKKU12 tundi16 tundi

Hamet hindamismetoodikaga hinnatavad tegurid

Hinnatakse:

1.3. töö tegemisel olulisi valdkondi:

1.3.1. rutiini ja tempot;

1.3.2.      tööriista käsitlemist (lihtne, peenmotoorika);

1.3.3.      sümmeetriat ja taju;

1.3.4.      juhenditest arusaamist;

1.3.5.      tööriista juhtimist (keeruline, jämemotoorika);

1.3.6.      mõõtetäpsust.

1.4. töökäitumist:

1.4.1.      suhtumist ja huvi;

1.4.2.      algatusvõimet;

1.4.3.      arusaamisvõimet;

1.4.4.      mõtlemisvõimet;

1.4.5.      keskendumisvõimet;

1.4.6.      iseseisvust;

1.4.7.      paindlikkust;

1.4.8.      hoolsust;

1.4.9.      peenmotoorika kasutamist;

1.4.10.   jämemotoorika kasutamist;

1.4.11.   püsivust;

1.4.12.   kriitikataluvust / enesehindamist.

1.5. õpi- ja arenguvõimet.

1.6. Hamet e on käeline- motoorne eelhindamismetoodika erivajadustega inimeste töövõime hindamiseks. Igas faktoris saab hinnata inimest viies tasemes:

1.6.1.  tase 4- probleem on täielikult või komplektselt välja arenenud ja inimene vajab pidevat juhendamist; ülesanded on erialaselt lihtsaimaks muudetud ja eesmärgistatud tegevuse pakkumise seisukohast;

1.6.2. tase 3- probleem on olulisel määral välja kujunenud ja inimese tegevuses on juhendamine vajalik; inimesel on erialaspetsiifilised algoskused; eesmärgistatud töökoha kohandamise seisukohast (nt töökoht  kohandatakse kliendi võimetele vastavalt);

1.6.3.  tase 2- probleem on mõõdukalt välja kujunenud, inimene vajab mõningast juhendamist; erialaspetsiifiliselt lihtne tase; eesmärgistatud inimese juurdeõppimise (töövõime arendamise) seisukohast;

1.6.4.  tase 1- probleem on vähe välja kujunenud, funktsionaalne kahjustus väike või puudub, vajab juhendamist vähesel määral; kõrged erialaspetsiifilised nõuded taseme täitmiseks; kaaluda inimese võimalikku  võimekust Hamet 2 moodul 1 sooritamiseks; eesmärgistatud väljaõppe seisukohast;

1.6.5.   tase 0- probleemi ei ole, aluseks valikul Hamet 2 Moodul 1 läbiviimiseks.

Testi faktorid

1.7. Faktor A: rutiin ja tempo- lihtsad käelised ülesanded, madalad kognitiivsed nõudmised. Ülesanded tuleb teostada võimalikult kiiresti. Keskendumisvõime, peenmotoorika ja käeline liikuvus on ülesande sooritamisel olulised;

1.8. Faktor B: tööriista rakendamine ja käsitsemine- inimene peab suutma tööriista ja masinat käsitleda nii, et see töötaks eelnevalt kindlaksmääratud piiril või hakkama konkreetset liini juhtima. Lisaks nõuab see inimeselt pidevat visuaalset kontrolli, et säilitada täpseid mõõte. Turvalisus ja kontroll tööriista üle on olulisteks nõueteks.

1.9. Faktor C: taju ja sümmeetria- näitab oskusi loomingulise käsitöö valdkonnas, kus inimene peab suutma hinnata vahemaid, mõistma sümmeetriat ja võrdlema mustreid. On tähtis mõista sümmeetria terminit ja omada teadmisi visuaalsest kontseptsioonist ning võrdlemisest. Nõuab kõrgeid kognitiivseid oskusi.

1.10. Faktor D: instruktsioonidest arusaamine ja nende ellurakendamine- juhendid peavad olema inimese jaoks täielikult arusaadavad. Tähtis on keskendumine ülesannetele. Need oskused on olulised ja vajalikud täitmaks infotehnoloogia alaseid ülesandeid.

1.11. Faktor E: tööriista rakendamine ja käsitsemine- inimene peab arvestama, et tööriistad on võimsad ja vajavad tööoperatsioonides pidevat kontrollimist ja võimet juhtida neid erinevaid kujusid moodustatavates ülesannetes. Nende ülesannete sooritamisel on töös kogu keha, seetõttu peavad kõik liigutused olema kooskõlas. Nõutav on oskus juhtida turvalisel viisil eseme kuju muutmiseks tarvilikku tööriista.

1.12. Faktor F: mõõtmise täpsus- joonlaud või mall tuleb asetada täpselt viidatud punktile, mõõdetud lõikepunktid/ ristumiskohad tuleb arusaadavalt märgistada. Ülesannete rakendamine nõuab oskust kasutada mõõtmisvahendeid võimalikult täpselt.

Testi objektiivsus

HAMET 2 metoodika objektiivsus on tagatud testide eelneva harjutamise ja nende normidepõhise hindamisega. Metoodika usaldusväärsus kontrollimiseks kasutatakse poolitamismeetodit (Split Half meetod) ja testi kordamist.

HAMET E hindamine. HAMET E korral ei anta tulemust Stanine numbrite alusel, vaid protsendina täiskasvanute keskmisest tulemusest. Tase loetakse sooritatuks, kui tulemus jääb 50% lähedusse. Märgatavalt kõrgem või madalam tase viitab vajadusele valida jõukohasem tase. HAMET E koosneb 24 ülesandest, mis koos erinevate astmetega annab ülesannete kogunumbriks 96.

Testijad

OÜ Keerub omab litsentsi ja kasutuslepingut alates 2019. aasta veebruarikuust. Testijad on läbinud Hamet metoodika alase koolituse ja omavad testijalitsentsi ja pädevust Hamet-E ja Hamet-2 testijuhtidena. Neile on väljastatud sertifikaadid Ulrich Weiss Waiblingeni kutsehariduskeskusest.

Vahendid

Testide läbiviimiseks on teenusepakkujal olemas originaal testimiskohvrid (sisaldavad töölehti, testlehti, hindamisjuhendit, instruktsioone ja erivahendeid), vajalikud tööriistad ja –vahendid, väljastatud litsents ja arvutiprogramm.

Tellijad

Hamet testi tellijateks võib olla Eesti Töötukassa, erihoolekandeteenuseid osutav asutus, haridusasutus, rehabilitatsiooni pakkuv asutus, eraisik.

Hind

Hamet metoodikaga testimine ühele inimesele on 250 € (1 tund- 25 €).  

Kui testitav on nõus testi sooritama kahekaupa (kaks testitavat ühel ajal), siis on hind ühele 200 € (1 tund- 12,50 €).

Hind sisaldab individuaalset vestlust, juhendamist, testimist, tulemuste analüüsi ja interpreteerimist.

Testi tegemise katkestamisel (nt testitav keeldub testi lõpuni tegemisest, tervislikud põhjused), edastatakse tellijale arve ainult osaletud tundide ja analüüsiks kulunud aja kohta. Testitava tagasiside antakse ainult sooritatud valdkondade kohta.

Tellimise kontaktid

Täpsustavate küsimuste korral ja tellimiseks saab ühendust võtta järgmiste kontaktandmete vahendusel:

kontaktisik: Ivika Abner

telefon +372 5684 6601

e-post ivika@keerub.eu või info@keerub.eu

Lisateenus

Pärast Hamet hindamise kokkuvõtte saamist,  on võimalik juurde osta Jobpics- meetodil põhinevat nõustamisteenust. Nõustamine toetab klienti õppimisvõimaluste ja kutsevalikute alternatiivide valikute tegemisel.