Kaitstud töö on mõeldud eelkõige inimesele, kes ei ole kohe valmis tööle asuma, sest puude või terviseseisundi tõttu ei suuda ta töötada tavapärastes töötingimustes ning vajab töö leidmiseks ja tööle asumiseks pidevat juhendamist.

Kaitstud töö tähendab, et vähenenud töövõimega inimene saab teha võimetekohast tööd talle jõukohases tempos, sobivas ja erivajadusi arvestavas töökeskkonnas, kus on tagatud vajalikus ulatuses juhendamine, nõustamine ja abi.

Kaitstud tööl valmistatakse inimene ette tööle saamiseks avatud tööturul, toetatakse tööle asumisel ja töötamise algusperioodil. Kaitstud töö tulemusel töötatakse avatud tööturul iseseisvalt või tugiisikuga.

Kaitstud töö teenus jaguneb kolmeks etapiks, mis võivad kokku kesta kuni kaks aastat. I etapis toimub kliendi töösuutlikkuse hindamine, tööoskuste õpetamine ja harjutamine, tööharjumuse kujundamine ning sobivate tööde leidmine, mida isik saaks kaitstud tingimustes teha. II etapis töötab vähenenud töövõimega isik kaitstud tingimustes, kuid samal ajal nõustatakse ja toetatakse teda, et ta leiaks töö avatud tööturul. III etapis liigub vähenenud töövõimega isik kaitstud tingimustega töölt avatud tööturule, teenuseosutaja tugi väheneb ajas järk-järgult.

Kui olete huvitatud kaitstud töö teenusel osalemisest, rääkige sellest oma vöövahenduskonsultandile või juhtumikorraldajale Töötukassas.

Pikaajalise kaitstud töö teenuse saamiseks tuleb inimesel või tema seaduslikul esindajal esitada taotlus Sotsiaalkindlustusametile.

“Kui tervet rehkendust ei jõua, tee pool, aga tee ise.”

Oskar Luts “Kevade” (õpetaja Laur)