Pikaajaline kaitstud töötamise teenus (edaspidi PKT teenus) on loodud inimeste jaoks, kes oma tervisest tuleneva erivajaduse tõttu ei ole võimelised töötama tavalistes töötingimustes avatud tööturul. Kaitstud tingimustes töötamisel võimaldatakse inimesel teha võimetekohaseid tööülesandeid talle sobivad töökeskkonnas ja jõukohases töötempos ning sealjuures on tagatud vajalikus ulatuses juhendamine, nõustamine ja abi.

Teenust osutatakse vähenenud töövõimega tööealisele inimesele, kelle puhul on täidetud kõik alljärgnevad tingimused:

 • isik on tööealine (alates 16. eluaastast kuni vanaduspensioni eani);
 • isikul on vähemalt üks alljärgnevatest terviseprobleemidest:
  • isikul on diagnoositud raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäire;
  • isikul on liitpuue;
  • isikul on nägemispuue;
  • isik on läbi elanud peaajutrauma või ajukahjustust tekitava haiguse;
 • isikul on tuvastatud puuduv töövõime või ta on tunnistatud osaliselt (80–90 %) või täielikult (100 %) töövõimetuks riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel;
 • isik on võimeline tegema eesmärgipärast tööd keskmiselt 10 tundi nädalas esimese etapi lõpuks.

Pikaajalise kaitstud töö teenusele saamiseks tuleb isikul või tema seaduslikul esindajal esitada Sotsiaalkindlustusametile teenuse taotlus. Taotluse vormi leiab Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt www.sotsiaalkindlustusamet.ee/muud-blanketid.

Taotlust saab esitada e-posti teel, postiga ja Sotsiaalkindlustusameti klienditeeninduses.

E-posti aadress: info@sotsiaalkindlustusamet.ee

Postiaadress: Paldiski mnt 80, 10617 Tallinn

“Igale poole, kus inimene töötab, jätab ta osa oma hingest.”

Henryk Sienkiewicz